آئين نامه مرخصي ها دوشنبه دهم فروردین ۱۳۸۸ 13:50

آئين نامه مرخصي ها مووضع مواد 47و48و49قانون استخدام کشوري مصوب 46/7/22 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

 

آئين‌ نامه‌ مرخصي‌ها موضوع‌ مواد 47 و 48 و 49 قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ مصوب‌ 46/7/22 هيأت‌ وزيران‌ با اصلاحات‌ بعدي‌ فصل‌ يكم‌ ـ مرخصي‌ استحقاقي‌ : ماده‌ 1ـ مرخصي‌ استحقاقي‌ مستخدم‌ از نخستين‌ ماه‌ خدمت‌ به‌ نسبت‌ مدت‌ خدمت‌به‌ او تعلق‌ مي‌گيرد و طبق‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ جزئا يا كلا قابل‌ استفاده‌ است‌. تبصره‌ ـ افرادي‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ 67 قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ مجددا استخدام‌ مي‌شوندمي‌توانند از مرخصي‌ استحقاقي‌ ذخيره‌ شده‌ قبلي‌ خود طبق‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌استفاده‌ نمايند. ماده‌ 2ـ مرخصي‌ كمتر از يكروز جزو مرخصي‌ استحقاقي‌ منظور مي‌شود و حداكثرمدت‌ مرخصي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ از دوازده‌ روز در يكسال‌ تقويمي‌ تجاوز نخواهدكرد. تبصره‌ ـ بانواني‌ كه‌ فرزند شيرخوار داشته‌ و فرزند آنها از شير مادر استفاده‌ مي‌نمايند،مي‌توانند تا هنگام‌ دو سالگي‌ فرزند شيرخوار خود، از مرخصي‌ ساعتي‌ تا سقف‌مرخصي‌ استحقاقي‌ (شامل‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ ساليانه‌ باضافه‌ مرخصي‌ ذخيره‌شده‌) خود استفاده‌ نمايند. ماده‌ 3ـ جز در مورد مرخصي‌ موضوع‌ ماده‌ 2، در اعطاي‌ دو مرخصي‌ استحقاقي‌ بايدحداقل‌ يكروز غيرتعطيل‌ فاصله‌ باشد. ماده‌ 4ـ كارگزيني‌هاي‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ مكلفند در فروردين‌ ماه‌ هرسال‌جدول‌ اسامي‌ مستخدمين‌ ادارات‌ را كه‌ متضمن‌ مدت‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ هريك‌از آنان‌ باشد تنظيم‌ كنند و براي‌ رؤساي‌ ادارات‌ مربوط ارسال‌ دارند. ماده‌ 5ـ رئيس‌ اداره‌ از لحاظ اين‌ آئين‌نامه‌ مدير هر واحد سازماني‌ است‌ كه‌ بدون‌ درنظر گرفتن‌ موقع‌ و عنوان‌ آن‌ واحد اختيار اخذ تصميم‌ درباره‌ مرخصي‌هاي‌مستخدمين‌ حوزه‌ مديريت‌ خود را از طرف‌ وزير يا رئيس‌ مؤسسه‌ دولتي‌ داراباشد. ماده‌ 6ـ استفاده‌ از مرخصي‌ استحقاقي‌ موكول‌ به‌ تقاضاي‌ كتبي‌ مستخدم‌ و موافقت‌كتبي‌ رئيس‌ واحد مربوط و در غياب‌ او معاون‌ وي‌ است‌. هر كارمند موظف‌ است‌در طول‌ سال‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ ساليانه‌ خود را درخواست‌ نمايد و رئيس‌ يامعاون‌ واحد مربوط نيز موظفند ترتيبي‌ اتخاذ نمايند تا امكان‌ استفاده‌ كارمندان‌ ازمرخصي‌ ساليانه‌ >به‌ ميزان‌ استحقاق‌< فراهم‌ گردد و با درخواست‌ ايشان‌ در اين‌زمينه‌ با درنظر گرفتن‌ زمان‌ مناسب‌، موافقت‌ نمايد. ماده‌هرگاه‌ رئيس‌ اداره‌ بنا به‌ مصالح‌ اداري‌ با تقاضاي‌ مرخصي‌ مستخدم‌ از حيث‌مدت‌ يا موقع‌ استفاده‌ موافقت‌ نكند، اعطاي‌ آنرا با توافق‌ مستخدم‌ بوقت‌ ديگري‌كه‌ از تاريخ‌ مورد تقاضاي‌ اوليه‌ وي‌ بيش‌ از شش‌ ماه‌ فاصله‌ نداشته‌ باشد موكول‌مي‌كند و در صورتي‌ كه‌ مستخدم‌ نتواند ضمن‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ مذكور از اين‌مرخصي‌ استفاده‌ كند مرخصي‌ مزبور ذخيره‌ خواهد شد. ماده‌ 8ـ مستخدمي‌ كه‌ تحصيل‌ مرخصي‌ نموده‌، بايد از تمام‌ آن‌ مرخصي‌ استفاده‌ كندمگر آنكه‌ بنا به‌ ضرورت‌ رئيس‌ اداره‌ مربوط او را دعوت‌ بكارنمايد كه‌ دراينصورت‌ نسبت‌ به‌ مرخصي‌ استفاده‌ نشده‌ بايد طبق‌ ماده‌ 7 عمل‌ شود. ماده‌ 9ـ هيچ‌ مستخدمي‌ به‌ اختيار نمي‌تواند در هر سال‌ بيش‌ از پانزده‌ روز از مرخصي‌استحقاقي‌ سالانه‌ خود را ذخيره‌ نمايد و هرگاه‌ از بقيه‌ مرخصي‌ مذكور باختياراستفاده‌ نكند، مدت‌ زائد بر پانزده‌ روز ذخيره‌ نخواهد شد.(1) ماده‌ 10ـ حداكثر مدتي‌ كه‌ مستخدم‌ دريكسال‌ تقويمي‌ مي‌تواند از مرخصي‌استحقاقي‌ همان‌ سال‌ و مرخصي‌ استحقاقي‌ ذخيره‌ شده‌ استفاده‌ نمايد جمعا ازچهار ماه‌ تجاوز نخواهد كرد. چنين‌ مستخدمي‌ هرگاه‌ بخواهد از باقيمانده‌مرخصي‌ ذخيره‌ شده‌ خود نيز استفاده‌ نمايد بايد حداقل‌ يكسال‌ تمام‌ خدمت‌ كرده‌باشد. ماده‌ 11ـ مستخدمي‌ كه‌ در حال‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ است‌ مي‌تواند تقاضا كندمرخصي‌ او تمديد شود و در اين‌ صورت‌ تاريخ‌ شروع‌ مرخصي‌ اخير بلافاصله‌ بعداز انقضاي‌ مرخصي‌ قبلي‌ خواهد بود. ماده‌ 12ـ در صورتي‌ كه‌ تصميم‌ رئيس‌ اداره‌ در مورد تمديد مرخصي‌ به‌ مستخدم‌ابلاغ‌ نشده‌ باشد، مستخدم‌ مكلف‌ است‌ در پايان‌ مدت‌ مرخصي‌ در پست‌ خودحاضر شود. ماده‌ 13ـ حفظ پست‌ ثابت‌ سازماني‌ مستخدمي‌ كه‌ در حال‌ استفاده‌ از مرخصي‌استحقاقي‌ است‌ الزامي‌ مي‌باشد و در اين‌ مدت‌ رئيس‌ اداره‌ وظايف‌ او را به‌مستخدم‌ يا مستخدمين‌ ديگر محول‌ مي‌كند. ماده‌ 14ـ با مستخدمي‌ كه‌ در حال‌ استفاده‌ از مرخصي‌ استحقاقي‌ بيمار شود مطابق‌مقررات‌ فصل‌ دوم‌ رفتار خواهد شد و مرخصي‌ استحقاقي‌ استفاده‌ نشده‌ وي‌ذخيره‌ مي‌گردد. ماده‌ 15ـ موافقت‌ با تقاضاي‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ استفاده‌ نشده‌ مستخدمين‌ در هنگام‌بازنشستگي‌ با رعايت‌ مقررات‌ مربوط الزامي‌ است‌ و در اين‌ مورد حفظ پست‌سازماني‌ مستخدم‌ ضروري‌ نمي‌باشد. تبصره‌ ـ در مورد مشمولين‌ ماده‌ 77 قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ اعطاي‌ مرخصي‌ موكول‌به‌ آن‌ است‌ كه‌ مستخدم‌ در مهلت‌ مناسبي‌ قبل‌ از رسيدن‌ به‌ سن‌ شصت‌ و پنج‌سالگي‌ تقاضاي‌ مرخصي‌ كرده‌ باشد. ماده‌ 16ـ حداكثر مدت‌ مرخصي‌ موضوع‌ ماده‌ 15 اين‌ آئين‌نامه‌ و تبصره‌ آن‌ ازچهارماه‌ تجاوز نخواهد كرد و محدوديت‌ مندرج‌ در ماده‌ 10 اين‌ آئين‌نامه‌ شامل‌مستخدمين‌ موضوع‌ ماده‌ 15 اين‌ آئين‌نامه‌ و تبصره‌ آن‌ نيست‌ ولي‌ در اين‌ موردحفظ پست‌ ثابت‌ سازماني‌ اين‌ قبيل‌ مستخدمين‌ ضروري‌ نمي‌باشد. تبصره‌ ـ در صورتي‌ كه‌ بدليل‌ حساسيت‌ شغلي‌ با رعايت‌ ساير مواد اين‌ آئين‌نامه‌ و به‌تشخيص‌ دستگاه‌، موافقت‌ با مرخصي‌ مستخدم‌ امكان‌پذير نباشد و ميزان‌ ذخيره‌مرخصي‌ مستخدم‌ بيش‌ از چهارماه‌ گردد، صرفا آن‌ ميزان‌ از مرخصي‌ مذكور كه‌ ازتاريخ‌ ابلاغ‌ آئين‌نامه‌ (68/11/4) به‌ بعد مازاد بر چهارماه‌ شده‌ است‌ ازمحدوديت‌ چهارماه‌ مندرج‌ در اين‌ ماده‌ مستثني‌ مي‌باشد. ماده‌ 17ـ تعطيلات‌ فصلي‌ مستخدمين‌ رسته‌ آموزشي‌ و ديگر مستخدميني‌ كه‌ از اين‌نوع‌ تعطيلات‌ استفاده‌ مي‌كنند تا ميزان‌ يك‌ ماه‌ در سال‌ به‌ حساب‌ مرخصي‌استحقاقي‌ آنان‌ در همان‌ سال‌ منظور مي‌شود. اين‌ قبيل‌ مستخدمين‌ چنانچه‌ در طول‌ سال‌ بعللي‌ به‌ ميزان‌ كمتر از تعطيلات‌ فصلي‌استفاده‌ نمايند ملزم‌ مي‌باشند با درخواست‌ مرخصي‌، مازاد مدت‌ تايك‌ ماه‌ را درطول‌ سال‌ تحصيلي‌ ازمرخصي‌ استحقاقي‌ با رعايت‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ استفاده‌نمايند و چنانچه‌ رئيس‌ اداره‌ يا معاون‌ اداري‌ و مالي‌ وي‌ بنابه‌ مصالح‌ اداري‌ بادرخواست‌ مرخصي‌ مزبور موافقت‌ ننمايد و بدينوسيله‌ امكان‌ استفاده‌ از اين‌مرخصي‌ تا پايان‌ سال‌ تحصيلي‌ براي‌ فرد فراهم‌ نگردد، اين‌ مرخصي‌ براي‌ سال‌بعد ذخيره‌ خواهد شد. اجراي‌ مفاد اين‌ ماده‌ از تاريخ‌ ابلاغ‌ مي‌باشد (68/11/4). ماده‌ 18ـ حقوق‌ و فوق‌العاده‌هاي‌ ايام‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ مستخدم‌ كه‌ به‌ مدت‌خدمت‌ خارج‌ از كشور وي‌ تعلق‌ مي‌گيرد در صورتي‌ كه‌ آن‌ مرخصي‌ در خارج‌ ازكشور مورد استفاده‌ واقع‌ شود به‌ ارز قابل‌ پرداخت‌ است‌. ماده‌ 19ـ به‌ مرخصي‌ استعلاجي‌ كه‌ از چهارماه‌ تجاوز نمايد نسبت‌ به‌ مدت‌ زائد برچهار ماه‌ و به‌ دوران‌ مرخصي‌ بدون‌ حقوق‌ و آمادگي‌ بخدمت‌ و تعليق‌ و بركناري‌ ازخدمت‌ و انفصال‌ و خدمت‌ زير پرچم‌ و غيبت‌ موجه‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ تعلق‌نمي‌گيرد. >معذوريت‌ بانوان‌ باردار كه‌ وضع‌ حمل‌ آنان‌ دوقلو به‌ بالا باشد مشمول‌ محدوديت‌چهارماه‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ نمي‌باشد.< (2) ماده‌ 20ـ مرخصي‌ استحقاقي‌ كه‌ مستخدمين‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ ذخيره‌كرده‌اند محفوظ است‌ ولي‌ ترتيب‌ استفاده‌ از آن‌ تابع‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ خواهدبود. تبصره‌ ـ كاركنان‌ غيررسمي‌ دستگاههاي‌ دولتي‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ قانوني‌ به‌ استخدام‌رسمي‌ پذيرفته‌ مي‌شوند، چنانچه‌ قبل‌ از پذيرفته‌ شدن‌ به‌ استخدام‌ رسمي‌، حسب‌مقررات‌ يا مفاد قرارداد استخدامي‌ حاكم‌ بر وضعيت‌ خود حق‌ استفاده‌ ازمرخصي‌استحقاي‌ را داشته‌ و اين‌ مرخصي‌ طبق‌ همان‌ مقررات‌ قابل‌ ذخيره‌ شدن‌ بوده‌ وذخيره‌ نيز شده‌ باشد، پس‌ از تبديل‌ وضع‌ مي‌توانند با رعايت‌ مقررات‌ اين‌ فصل‌ ازمرخصي‌ ذخيره‌ شده‌ مذكور استفاده‌ نمايند. فصل‌ دوم‌ ـ مرخصي‌ استعلاجي‌ : ماده‌ 21ـ هرگاه‌ مستخدم‌ شاغل‌ بيمار شود و آن‌ بيماري‌ مانع‌ از خدمت‌ او باشد بايدمراتب‌ را در كوتاه‌ترين‌ مدت‌ ممكن‌ به‌ اداره‌ متبوع‌ اطلاع‌ دهد و درموارد كمتراز ده‌روز گواهي‌ پزشك‌ را در اولين‌ روز پس‌ از مراجعه‌ به‌ محل‌ خدمت‌ و در موارد ده‌روز و بيشتر، در پايان‌ روز دهم‌ به‌ رئيس‌ يا معاون‌ واحد مربوطه‌ جهت‌ ارجاع‌ به‌كارگزيني‌ ارسال‌ دارد. ماده‌ 22ـ كارگزيني‌ مكلف‌ است‌ گواهي‌ پزشك‌ معالج‌ مستخدم‌ را براي‌ اظهار نظر نزدپزشك‌ متعمد وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌ دولتي‌ متبوع‌ ارسال‌ دارد و درصورتي‌ كه‌ مفادگواهي‌ مورد تأييد قرار گيرد حكم‌ مرخصي‌ استعلاجي‌ را صادر نمايد. تبصره‌ 1ـ درصورتي‌ كه‌ دستگاه‌ ذيربط پزشك‌ معتمد در اختيار نداشته‌ باشد،سازمانهاي‌ منطقه‌اي‌ بهداشت‌ و درمان‌ استان‌ مكلف‌ به‌ همكاري‌ و معرفي‌ پزشك‌معتمد از ميان‌ پزشكان‌ سازمان‌ خواهند بود. تبصره‌ 2ـ اگر مستخدم‌ بنظر دستگاه‌ ذيربط معترض‌ باشد موضوع‌ به‌ كميسيون‌پزشكي‌ ارجاع‌ مي‌شود و نظر اين‌ كميسيون‌ قطعي‌ خواهد بود. ماده‌ 23ـ كميسيون‌ پزشكي‌ حداقل‌ مركب‌ از سه‌ نفر پزشك‌ خواهد بود كه‌ بنابدرخواست‌ دستگاه‌ متبوع‌ مستخدم‌ و با توجه‌ به‌ نوع‌ بيماري‌ توسط سازمانهاي‌منطقه‌اي‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ تعيين‌ خواهد شد. سازمانهاي‌ مذكورمكلفند در اسرع‌ وقت‌ كميسيون‌ را تشكيل‌ و نتيجه‌ را به‌ دستگاه‌ ذيربط اعلام‌نمايند. ماده‌ 24ـ تشخيص‌ ابتلاء مستخدم‌ به‌ بيماري‌ صعب‌العلاج‌ و تعيين‌ مدت‌ معذوريت‌وي‌ بعهده‌ كميسيون‌ پزشكي‌ است‌. حداكثر مدت‌ اين‌ معذوريت‌ در هر نوبت‌ شش‌ماه‌ است‌ و قابل‌ تمديد خواهد بود. ماده‌ 25ـ در هر مورد كه‌ موضوع‌ به‌ كميسيون‌ پزشكي‌ ارجاع‌ مي‌شود نظر كميسيون‌ كه‌به‌ اتفاق‌ يابه‌ اكثريت‌ اتخاذ شود قاطع‌ خواهد بود. ماده‌ 26ـ به‌ بانوان‌ باردار براي‌ هربار وضع‌ حمل‌ تا سه‌ فرزند، سه‌ ماه‌ معذوريت‌ و براي‌فرزند چهارم‌ به‌ بعد دو ماه‌ معذوريت‌ و براي‌ وضع‌ حمل‌ دوقلو چهارماه‌ و براي‌وضع‌ حمل‌ دوقلو به‌ بالا يك‌ سال‌ معذوريت‌ بااستفاده‌ از حقوق‌ و فوق‌العاده‌هاي‌مربوط داده‌ مي‌شود. معذوريت‌ وضع‌ حمل‌ جزو مرخصي‌ استعلاجي‌ محسوب‌مي‌شود و تشخيص‌ تاريخ‌ شروع‌ آن‌ برعهده‌ پزشك‌ معالج‌ است‌.(3) ماده‌ 27ـ به‌ مستخدمي‌ كه‌ از مرخصي‌ استعلاجي‌ استفاده‌ مي‌نمايد تا چهارماه‌ و درصورتي‌ كه‌ بعلت‌ ابتلاء به‌ بيماري‌ صعب‌العلاج‌ يازايمان‌ فرزندان‌ توامان‌ (وفق‌ ماده‌26اصلاحي‌ آئين‌نامه‌ مرخصي‌ها)مرخصي‌ استعلاجي‌ وي‌ بيش‌ از چهار ماه‌باشد، تا حداكثر يك‌ سال‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌هاي‌ مربوط و در مورد بيماريهاي‌صعب‌ العلاج‌ در مدت‌ زائد بريك‌ سال‌ تا هنگامي‌ كه‌ مشمول‌ ماده‌ 79 قانون‌استخدام‌ كشوري‌ قرار نگرفته‌ است‌ فقط حقوق‌ پرداخت‌ مي‌گردد.(4) ماده‌ 28ـ حقوق‌ و فوق‌العاده‌هاي‌ مستخدميني‌ كه‌ در خارج‌ از كشور به‌ حالت‌ اشتغال‌يا مأموريت‌ خدمت‌ مي‌كنند در مدت‌ مرخصي‌ استعلاجي‌ تا دو ماه‌ به‌ ارز و درمدت‌ زائد بر آن‌ با رعايت‌ ماده‌ 27 به‌ ريال‌ پرداخت‌ خواهد شد. ماده‌ 29ـ گواهي‌ نامه‌اي‌ كه‌ در مورد بيماري‌ مستخدم‌ در خارج‌ از كشور صادر شده‌بايد از حيث‌ صحت‌ صدور به‌ تصديق‌ سفارتخانه‌ و يا كنسولگري‌ ايران‌ در محل‌برسد. در مورد مستخدمين‌ شاغل‌ يا مأمور در خارج‌ از كشور تصديق‌ سفارتخانه‌ ياكنسولگري‌ ايران‌ در محل‌ از حيث‌ صحت‌ صدور كافي‌ خواهد بود و درساير مواردهرگاه‌ مفاد چنين‌ گواهي‌ نامه‌اي‌ مورد تأييد پزشك‌ معتمد قرار نگيرد موضوع‌ دركميسيون‌ پزشكي‌ براي‌ اظهار نظر قطعي‌ مطرح‌ خواهد شد. ماده‌ 30ـ مرخصي‌ استعلاجي‌ مستخدم‌ در صورتي‌ كه‌ بيماري‌ او ادامه‌ يابد با رعايت‌مقررات‌ اين‌ فصل‌ قابل‌ تمديد است‌. ماده‌ 31ـ به‌ جز مستخدمان‌ موضوع‌ ماده‌ 26 اين‌ آئين‌ نامه‌، حفظ پست‌ ثابت‌سازماني‌ مستخدمي‌ كه‌ از مرخصي‌ استعلاجي‌ استفاده‌ مي‌كند بيش‌ از چهارماه‌الزامي‌ نيست‌.(5) فصل‌ سوم‌ ـ مرخصي‌ بدون‌ حقوق‌ : ماده‌ 32ـ استفاده‌ از مرخصي‌ بدون‌ حقوق‌ موقوف‌ به‌ اختتام‌ دوره‌ آزمايشي‌ است‌ وفقط در موارد زير ممكن‌ خواهد بود: 1ـ مستخدم‌ استحقاق‌ مرخصي‌ نداشته‌ باشد و احتياجش‌ به‌ استفاده‌ از مرخصي‌مسلم‌ شود. 2ـ مستخدم‌ قصد ادامه‌ تحصيل‌ داشته‌ باشد و مدارك‌ لازم‌ را ارائه‌ نمايد. 3ـ مستخدم‌ ناگزير باشد به‌ اتفاق‌ همسرش‌ به‌ خارج‌ از محل‌ خدمت‌ خود مسافرت‌كند. 4ـ مستخدم‌ پس‌ از استفاده‌ از چهارماه‌ مرخصي‌ استعلاجي‌ سالانه‌ به‌ سبب‌ ادامه‌همان‌ بيماري‌ يا ابتلاء به‌ بيماري‌ ديگر قادر به‌ خدمت‌ نباشد و بيماري‌ او هم‌صعب‌العلاج‌ تشخيص‌ نشود. تبصره‌ ـ اعطاي‌ مرخصي‌ بدون‌ حقوق‌ به‌ مستخدمين‌ آزمايشي‌ كه‌ در طول‌ خدمت‌آزمايشي‌ با ارائه‌ مدارك‌ و به‌ تشخيص‌ مؤسسه‌ متبوع‌ خود نياز به‌ استفاده‌ ازمرخصي‌ بدون‌ حقوق‌ داشته‌ باشند حداكثر تا دوماه‌ متوالي‌ با رعايت‌ سايرمقررات‌ اين‌ فصل‌ امكان‌پذير خواهد بود. ماده‌ 33ـ مستخدم‌ بايد تقاضانامه‌ استفاده‌ از مرخصي‌ بدون‌ حقوق‌ را باذكر علت‌ ومدت‌ آن‌ توسط رئيس‌ اداره‌ خود به‌ وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌ دولتي‌ متبوع‌ ارسال‌نمايد. وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌ دولتي‌ تصميم‌ لازم‌ را در اين‌ باره‌ اتخاذ و در صورت‌موافقت‌ حكم‌ مرخصي‌ بدون‌ استفاده‌ از حقوق‌ را با رعايت‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 49قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ صادر خواهد كرد. در مورد مستخدمين‌ موضوع‌ بند (4 ) ماده‌ 32 اين‌ آئين‌نامه‌ چنانچه‌ بيماري‌ به‌ تأييد پزشك‌ معتمد برسد موافقت‌ بامرخصي‌ بدون‌ حقوق‌ الزامي‌ خواهد بود. ماده‌ 34ـ در احتساب‌ مرخصي‌ روز و ماه‌ وسال‌ مطابق‌ تقويم‌ رسمي‌ كشوري‌ است‌ ودر مرخصي‌ روزانه‌ ماه‌ سي‌ روز حساب‌ مي‌شود. مرخصي‌هاي‌ كمتر از يك‌ روز باتوجه‌ به‌ ساعات‌ كار روزانه‌ وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌ دولتي‌ مربوط محاسبه‌ خواهدشد. ماده‌ 35ـ روزهاي‌ تعطيل‌ كه‌ طي‌ مدت‌ مرخصي‌ واقع‌ است‌ جزو مدت‌ مرخصي‌محسوب‌ مي‌شود. ماده‌ 36ـ پرداخت‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌هاي‌ مدت‌ مرخصي‌ قبل‌ از صدور حكم‌مرخصي‌ ممنوع‌ است‌. تبصره‌ 1 ـ فوق‌العاده‌هائي‌ كه‌ در ايام‌ مرخصي‌ استعلاجي‌ كه‌ از چهارماه‌ در يكسال‌تجاوز نكند و همچنين‌ در ايام‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ حسب‌ مورد قابل‌ پرداخت‌است‌ بشرح‌ زير است‌: ـ فوق‌العاده‌ شغل‌ موضوع‌ ماده‌ 38 قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ ضمن‌ رعايت‌ مقررات‌مربوط. ـ فوق‌العاده‌هاي‌ موضوع‌ بندهاي‌ (ب‌، پ‌، ت‌، ج‌، چ‌، ح‌، خ‌، و د) ماده‌ 39 قانون‌استخدام‌ كشوري‌. مستخدمان‌ موضوع‌ ماده‌ 26، مشمول‌ محدوديت‌ چهارماه‌ موضوع‌ اين‌ تبصره‌نمي‌باشند (6) تبصره‌ 2ـ در مورد مستخدمين‌ مبتلا به‌ بيماري‌ سل‌، مقررات‌ قانون‌ حمايت‌ كارمندان‌مسلول‌ و پيشگيري‌ سل‌ مصوب‌ 1333/11/18 از لحاظ پرداخت‌ حقوق‌،فوق‌العاده‌ها و مزاياي‌ مستمر مذكور در تبصره‌ يك‌ اين‌ ماده‌ و با رعايت‌ تبصره‌ 4ماده‌ 38 قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ لازم‌الاجرا مي‌باشد. ماده‌ 37ـ عدم‌ حضور مستخدم‌ در پست‌ خود كه‌ مدت‌ آن‌ از سه‌ روز تجاوز ننمايد ومستند بعللي‌ از قبيل‌ آنچه‌ كه‌ ذيلا درج‌ مي‌شود باشد موجه‌ شناخته‌ خواهد شد: 1ـ بيماري‌ او 2ـ صدمات‌ ناشي‌ از حوادث‌ كه‌ به‌ او يا پدر يا مادر يا همسر يا فرزندان‌ او وارد آمده‌باشد. 3ـ بيماري‌ شديد پدر يا مادر يا همسر يا فرزندان‌. 4ـ فوت‌ همسر يا اقرباي‌ نسبي‌ و سببي‌ تا طبقه‌ سوم‌. 5ـ دارا شدن‌ فرزند. 6ـ ازدواج‌ او و فرزندانش‌ 7ـ احضار مستخدم‌ توسط مراجع‌ قضائي‌ براي‌ اداي‌ شهادت‌ و انجام‌ تحقيقات‌. تشخيص‌ صحت‌ و سقم‌ جهات‌ ادعائي‌ مستخدم‌ بعهده‌ رئيس‌ اداره‌ است‌. درصورتي‌ كه‌ صحت‌ ادعا تصديق‌ شود، غيبت‌ مستخدم‌ برحسب‌ علت‌ جزو مرخصي‌استحقاقي‌ يا استعلاجي‌ وي‌ محسوب‌ و حكم‌ لازم‌ در اين‌ مورد صادر خواهد شد. ماده‌ 38ـ هرگونه‌ تغييري‌ دراين‌ آئين‌نامه‌ منوط به‌ پيشنهاد سازمان‌ اموراداري‌ واستخدامي‌ كشور و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد بود. ماده‌ 39ـ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آئين‌نامه‌ مقررات‌ قبلي‌ راجع‌ به‌ مرخصي‌ مستخدمين‌رسمي‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ ملغي‌ است‌.

 

دستورالعمل شماره 12(تجديدنظرشده) سازمان امور اداري و استخدامي کشور راجع به درخواست مرخصي

 

دستورالعمل‌ شماره‌ 12 (تجديدنظر شده‌) سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور راجع‌ به‌ درخواست‌ مرخصي‌ دستورالعمل‌ زير همراه‌ با فرم‌ درخواست‌ مرخصي‌ كمتر از يك‌ روز، فرم‌ هاي‌تجديد نظر شده‌ درخواست‌ مرخصي‌ و حكم‌ مرخصي‌ كه‌ پس‌ از اصلاح‌ آئين‌نامه‌مرخصي‌ها تهيه‌ شده‌ است‌ ابلاغ‌ مي‌شود. ابعاد فرم‌ هاي‌ مزبور به‌ شرح‌ زير مي‌باشد: 1ـ فرم‌ درخواست‌ مرخصي‌ كمتراز يك‌ روز با ابعاد 105‚148 ميليمتر دردسته‌هاي‌ سرچسب‌دار. 2ـ فرم‌ درخواست‌ مرخصي‌ با ابعاد 148‚210 ميليمتر. 3ـ فرم‌ حكم‌ مرخصي‌ با ابعاد 210‚148. از تاريخ‌ اجراي‌ اين‌ دستورالعمل‌ (1352/11/1) فرم‌ ع‌ ـ 13 (46-9) و فرم‌ع‌14-(46-9) سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور و دستورالعمل‌ قبلي‌ مربوط به‌ آن‌منسوخ‌ اعلام‌ مي‌گردد. دستورالعمل‌ استفاده‌ از فرم‌ هاي‌ مزبور به‌ شرح‌ زير مي‌باشد: الف‌ ـ فرم‌ درخواست‌ مرخصي‌ كمتر از يك‌ روز. فرم‌ ع‌ ـ 33 (88ـ52) 1ـ حداقل‌ مدت‌ براي‌ استفاده‌ از مرخصي‌ كمتر از يك‌ روز، يك‌ ساعت‌ است‌. 2ـ كليه‌ مستخدمين‌ مي‌توانند با تكميل‌ اين‌ فرم‌ و پس‌ از موافقت‌ رئيس‌ اداره‌ ازمرخصي‌ كمتر از يك‌ روز استفاده‌ نمايند. 3ـ درخواست‌ مرخصي‌ كمتر از يك‌ روز به‌ مدت‌ يك‌ روز در واحد محل‌ خدمت‌مستخدم‌ باقي‌ مي‌ماند و روز بعد به‌ كارگزيني‌ ارسال‌ مي‌شود. 4ـ براي‌ استفاده‌ از مرخصي‌ كمتر از يك‌ روز حكم‌ صادر نمي‌شود و در پايان‌ سال‌جمع‌ ساعات‌ مرخصي‌ استفاده‌ شده‌ مستخدم‌ طي‌ فرم‌ (وضعيت‌ مرخصي‌ استفاده‌شده‌ مستخدم) به‌ وي‌ ابلاغ‌ مي‌شود. 5ـ كارگزيني‌ وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌ دولتي‌ ساعات‌ مرخصي‌هاي‌ استفاده‌ شده‌مستخدم‌ را دركارت‌ مرخصي‌ ثبت‌ مي‌نمايد. 6ـ كارگزيني‌ وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌ دولتي‌ در صورتي‌ كه‌ حجم‌ مرخصي‌هاي‌ساعتي‌ مستخدم‌ به‌ 10 روز كار اداري‌ بالغ‌ گردد مراتب‌ را به‌ واحد محل‌ خدمت‌مستخدم‌ اعلام‌ مي‌نمايد تا كنترل‌ لازم‌ در مورد عدم‌ تجاوز مرخصي‌ كمتر از يك‌روز مستخدم‌ از مدت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در ماده‌ 2 آئين‌نامه‌ مرخصي‌ ها(12روزاداري‌) به‌ عمل‌ آيد. ب‌ ـ فرم‌ درخواست‌ مرخصي‌ فرم‌ ع‌ ـ 13 (52-8) ت‌ ا 1ـ اين‌ فرم‌ براي‌ درخواست‌ مرخصي‌ استحقاقي‌، استعلاجي‌ و بدون‌ حقوق‌ مورداستفاده‌ قرار مي‌گيرد. 2ـ چنانچه‌ مرخصي‌ استعلاجي‌ يا بدون‌ حقوق‌ مورد تقاضا باشد بايد برحسب‌مورد گواهي‌ پزشك‌ معتمد و يا مدارك‌ ضميمه‌ درخواست‌ شده‌ و در ستون‌ مربوط ،نوع‌ و تعداد مدارك‌ پيوست‌ ذكر شود. 3ـ در صورت‌ مخالفت‌ مقام‌ مسئول‌ با مرخصي‌ استحقاقي‌ مستخدم‌ بايد توضيح‌لازم‌ در قسمت‌ مربوط ذكر شود و طبق‌ مفاد ماده‌ 7 آئين‌نامه‌ مرخصي‌ ها زمان‌استفاده‌ از وي‌ بيش‌ از شش‌ ماه‌ فاصله‌ نداشته‌ باشد موكول‌ شود. پ‌ ـ فرم‌ حكم‌ مرخصي‌، فرم‌ ع‌ ـ 14 (52-8) ت‌ 1 1ـ اين‌ فرم‌ براي‌ صدور حكم‌ مرخصي‌ روزانه‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد. 2ـ حكم‌ مرخصي‌ در دو نسخه‌ تكميل‌ مي‌شود كه‌ نسخه‌ اول‌ براي‌ مستخدم‌ ارسال‌و نسخه‌ دوم‌ در پرونده‌ كارگزيني‌ وي‌ بايگاني‌ مي‌شود. 3ـ منظور از مقام‌ مسئول‌ در اين‌ فرم‌ مقامي‌ است‌ كه‌ حق‌ امضاء احكام‌ مرخصي‌ رادر سطوح‌ مختلف‌ سازمان‌ دارا مي‌باشد. براي رويت فرمهاو جداول به قسمت تصاوير مراجعه فرمائيد.

 

بخشنامه شماره 2500 /ق مورخ 64/7/29 سازمان امور اداري و استخدامي کشور راجع به درخواست مرخصي

 

بخشنامه‌ شماره‌ /2500ق‌ مورخ‌ 64/7/29 سازمان‌ اموراداري‌ و استخدامي‌ كشور راجع‌ به‌ درخواست‌ مرخصي‌ در اجراي‌ ماده‌ 112 قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ و به‌ منظور صرفه‌جوئي‌ و جلوگيري‌ ازاتلاف‌ وقت‌ و نيز حذف‌ مراحل‌ و تشريفات‌ زايد اداري‌ خواهشمند است‌ دستورفرمايند در مورد درخواست‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ توسط مستخدم‌ به‌ شرح‌ زير اقدام‌گردد: 1ـ با تكميل‌ فرم‌ ع‌ 13- (52-8) ت‌ 1 سازمان‌ اموراداري‌ و استخدامي‌ كشور وتقاضاي‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ توسط مستخدم‌ و موافقت‌ مقام‌ مسئول‌ با مرخصي‌مذكور، مرخصي‌ تحقق‌ يافته‌ و انجام‌ مي‌پذيرد و نيازي‌ به‌ صدور حكم‌ مرخصي‌استحقاقي‌ موضوع‌ فرم‌ ع‌ - 14 (15-8) ت‌ 1 سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌كشور توسط كارگزيني‌ نخواهد بود. 2ـ در آخر هر سال‌ وضعيت‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ مستخدم‌ در فرم‌ ع‌ ـ 14 (52-8)ت‌1به‌ اطلاع‌ مستخدم‌ خواهد رسيد. 3ـ مستخدم‌ موظف‌ است‌ به‌ طريق‌ مقتضي‌ قبل‌ از درخواست‌ مرخصي‌ از استحقاق‌خود براي‌ استفاده‌ از مرخصي‌ مورد نظر اطمينان‌ حاصل‌ كند و در صورت‌ عدم‌كنترل‌ توسط مستخدم‌ و نيز عدم‌ استحقاق‌ مدت‌ مرخصي‌ استفاده‌ شده‌ غيبت‌تلقي‌ مي‌گردد. 4ـ در صورت‌ موافقت‌ با مرخصي‌ استحقاقي‌، رديف‌ 11 فرم‌ توسط مقام‌ مسئول‌تكميل‌ و پس‌ از اطلاع‌ به‌ مستخدم‌ درخواست‌ مذكور از طريق‌ واحد مربوطه‌مستقيما جهت‌ انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ به‌ كارگزيني‌ ارسال‌ مي‌گردد. 5ـ در صورت‌ عدم‌ موافقت‌ با مرخصي‌ استحقاقي‌، رديف‌ 11 فرم‌ توسط مقام‌ مسئول‌تكميل‌ و درخواست‌ مذكور به‌ مستخدم‌ عودت‌ داده‌ مي‌شود. 6ـ در مورد مرخصي‌ استعلاجي‌ و بدون‌ حقوق‌ طبق‌ روش‌ گذشته‌ و با استفاده‌ ازفرم‌هاي‌ موجود عمل‌ خواهد گرديد. از تاريخ‌ صدور اين‌ بخشنامه‌ ادامه‌ روش‌ قبلي‌ و صدور حكم‌ مرخصي‌ استحقاقي‌توسط كارگزيني‌ها غير قانوني‌ تلقي‌ خواهد گرديد. قائم‌ مقام‌ دبير كل‌ سازمان‌

 

 

بخشنامه راجع به اصلاح مواردي از بخشنامه شماره 2500 /ق - 64/7/29 در مورددرخواست مرخصي ها

 

بخشنامه‌ راجع‌ به‌ اصلاح‌ مواردي‌ از بخشنامه‌ شماره‌ /2500ق‌ ـ 64/7/29 نظر به‌ اينكه‌ سئوالاتي‌ در مور بخشنامه‌ شماره‌ /2500ق‌ مورخ‌ 64/7/29 از اين‌سازمان‌ گرديده‌ است‌، لذا جهت‌ آگاهي‌ و هماهنگي‌ مراتب‌ زير را به‌ اطلاع‌ مي‌رساند: ـ فرم‌ مندرج‌ در بند 2 بخشنامه‌ مذكور >موضوع‌ اعلام‌ وضعيت‌ مرخصي‌ مستخدم‌ درپايان‌ سال‌< از ع‌ـ 14 (25-8) ت‌ 1 به‌ ع‌ - 15 (52-8) ت‌ 1 اصلاح‌ مي‌گردد. ـ در صورت‌ عدم‌ موافقت‌ با مرخصي‌ استحقاقي‌ >موضوع‌ بند 5 بخشنامه‌ مذكور< درمواردي‌ كه‌ مستخدم‌ بخواهد مرخصي‌ مورد نظر را ذخيره‌ نمايد بنابه‌ تقاضاي‌ وي‌فرم‌ درخواست‌ مرخصي‌ پس‌ از تكميل‌ رديف‌ 11 توسط مقام‌ مسئول‌، از طريق‌واحد مربوط به‌ كارگزيني‌ ارسال‌ خواهد شد. قائم‌ مقام‌ دبيركل‌ سازمان‌

قانون اعطا مرخصي بدون حقوق مستخدمين رسمي يا ثابت که همسر آنان به ماموريت ثابت خارج از کشور اعزام مي شوند

 

قانون‌ اعطا مرخصي‌ بدون‌ حقوق‌ مستخدمين‌ رسمي‌ يا ثابت‌ كه‌ همسر آنان‌ به‌ مأموريت‌ ثابت‌ خارج‌ از كشور اعزام‌ مي‌شوند. مصوب‌ 1366/9/1 ماده‌ واحده‌ ـ مستخدمين‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ مشمول‌مقررات‌ استخدامي‌ شركتهاي‌ دولتي‌ مصوب‌ 1352/3/5 و اعضاي‌ هيأت‌ علمي‌دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌، مستخدمين‌ كادر نظامي‌ و انتظامي‌ نيروهاي‌مسلح‌ و كادر سياسي‌ وزارت‌ امورخارجه‌ و همچنين‌ مستخدمين‌ مؤسسات‌ وشركتهاي‌ دولتي‌ كه‌ داراي‌ مقررات‌ استخدامي‌ خاص‌ مي‌باشند و نيز نهادهاي‌انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ و مؤسساتي‌ كه‌ شمول‌ مقررات‌ عمومي‌ نسبت‌ به‌ آنها مستلزم‌ذكر نام‌ است‌ و شهرداريها و بانكها و مؤسسات‌ بيمه‌ و بطور كلي‌ مؤسسات‌ انتفاعي‌وابسته‌ به‌ دولت‌ و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ تابعه‌ يا وابسته‌ به‌ مؤسسات‌ فوق‌الذكر كه‌همسر آنان‌ به‌ مأموريت‌ خارج‌ از كشور اعزام‌ مي‌شوند، مي‌توانند بدون‌ رعايت‌محدوديت‌ زماني‌ تا پايان‌ مدت‌ مأموريت‌ مذكور از مرخصي‌ بدون‌ حقوق‌ استفاده‌نمايند. موافقت‌ بااين‌ مرخصي‌ پس‌ از اعلام‌ دستگاه‌ اعزام‌ كننده‌ مأمور و تعيين‌ مدت‌مأموريت‌ مستخدم‌ بعمل‌ خواهد آمد. مرخصي‌ بدون‌ حقوق‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌حداكثر شش‌ سال‌ تجاوز نخواهد كرد.

قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374/6/22مجلس شوراي اسلامي

بكار مجدد در صورت‌ ادامه‌ شيردهي‌ مي‌توانندحداكثر تا 20 ماهگي‌ كودك‌ روزانه‌ يك‌ ساعت‌ از مرخصي‌ (بدون‌ كسر از مرخصي‌استحقاقي‌) استفاده‌ كنند. تبصره‌ 2ـ امنيت‌ شغلي‌ مادران‌ پس‌ از پايان‌ مرخصي‌ زايمان‌ و در حين‌ شيردهي‌ بايدتأمين‌ شود. تبصره‌ 3ـ مرخصي‌ زايمان‌ براي‌ وضع‌ حملهاي‌ دوقلو ، پنج‌ ماه‌ و براي‌ زايمانهاي‌ سه‌قلو و بيشتر يكسال‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و فوق‌ العاده‌هاي‌ مربوط تعيين‌ مي‌ شود.(7) ماده‌ 4ـ دستگاههاي‌ دولتي‌ و وابسته‌ به‌ دولت‌ از جمله‌ سازمانهائي‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ برآنها مستلزم‌ ذكر نام‌ است‌ و ديگر دستگاههائي‌ كه‌ به‌ لحاظ مقررات‌ خاص‌استخدامي‌ مشمول‌ قانون‌ كار نيستند موظف‌ به‌ ايجاد تسهيلات‌ مناسب‌ براي‌تغذيه‌ شيرخوارگان‌ با شير مادر در جوار محل‌ كار كاركنان‌ زن‌ مي‌باشند. ماده‌ 5ـ بمنظور سياست‌ گذاري‌، نظارت‌ و تعيين‌ نحوه‌ آن‌ بر اجراي‌ اين‌ قانون‌ كميته‌اي‌با عنوان‌ پكميته‌ سياست‌ گذاري‌ و نظارت‌ بر ترويج‌ تغذيه‌ با شيرمادرپ در وزارت‌بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ تشكيل‌ مي‌شود. اعضاي‌ اين‌ كميته‌ كه‌ با حكم‌وزير بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ به‌ عضويت‌ كميته‌ منصوب‌ مي‌شوندعبارتند از: الف‌ ـ معاون‌ امور بهداشتي‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌. ب‌ ـ معاون‌ امور دارو و درمان‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌. ج‌ ـ رئيس‌ سازمان‌ نظام‌ پزشكي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌. د ـ دو نفر از اعضاء كميته‌ كشوري‌ ترويج‌ تغذيه‌ با شير مادر. هـ ـ يك‌ نفر پزشك‌ متخصص‌ زنان‌ و زايمان‌ و ـ يك‌ نفر پزشك‌ متخصص‌ اطفال‌. ز ـ يك‌ نفر متخصص‌ علوم‌ تغذيه‌. ح‌ ـ يك‌ نفر روحاني‌ آشنا به‌ مباني‌ اسلام‌ كه‌ حداقل‌ 6 سال‌ دوره‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌را طي‌ كرده‌ باشند. ط ـ يك‌ نفر به‌ نمايندگي‌ از شوراي‌ فرهنگي‌ ـ اجتماعي‌ زنان‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌فرهنگي‌. خدمات‌ كميته‌ سياست‌گذاري‌ ونظارت‌برترويج‌تغذيه‌باشيرمادرافتخاري‌ مي‌باشد. ماده‌ 6ـ وزير بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ مي‌تواند نسبت‌ به‌ تشكيل‌ كميته‌هاي‌ترويج‌ تغذيه‌ با شير مادر و حمايت‌ از مادران‌ در دوران‌ شيردهي‌ دراستانها اقدام‌نمايد. كميته‌هاي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ موظف‌ خواهند بود نتايج‌ اقدامات‌ خود را به‌كميته‌ سياست‌ گذاري‌ و نظارت‌ بر ترويج‌ تغذيه‌ با شير مادر در وزارت‌ بهداشت‌،درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ گزارش‌ نمايند. ماده‌ 7ـ شرح‌ وظايف‌ و اختيارات‌ كميته‌هاي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ در حدود صلاحيت‌ وشرايط اجراي‌ تصميمات‌ آنها و نحوه‌ انتخاب‌ و تركيب‌ اعضاي‌ كميته‌هاي‌ استاني‌به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ بنا به‌ پيشنهاد وزير بهداشت‌، درمان‌ وآموزش‌ پزشكي‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد. در هر حال‌ تصميمات‌كميته‌هاي‌ موضوع‌ مواد 5 و 6 در صورت‌ تأييد وزير بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌پزشكي‌ يا 3مقام‌ مجاز از سوي‌ وي‌ قابل‌ ابلاغ‌ خواهد بود. ماده‌ 8ـ اعضاء كميته‌ هاي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ و مأمورين‌ وزرات‌ بهداشت‌، درمان‌ وآموزش‌ پزشكي‌ مجازند از مراكز ارائه‌ دهنده‌ خدمات‌ بهداشتي‌ و درماني‌،داروخانه‌ها و ساير مؤسساتي‌ كه‌ در ارتباط با توليد و توزيع‌ جانشين‌ شونده‌هاي‌شير مادر فعاليت‌ مي‌كنند بازديد بعمل‌ آورند. اين‌ گونه‌ مؤسسات‌ مكلف‌ به‌همكاري‌ مي‌باشند. ماده‌ 9ـ متخلفين‌ از اجراي‌ اين‌ قانون‌، با رعايت‌ مراتب‌ و دفعات‌ جرم‌، به‌ تعزير ازقبيل‌ نصب‌ پارچه‌ تخلف‌ بر سر در داروخانه‌، تعطيل‌ موقت‌ آن‌، قطع‌ موقت‌ بعضي‌خدمات‌ شهري‌ يا جزاي‌ نقدي‌ از يك‌ تا صد ميليون‌ ريال‌ و در صورت‌ تكرار جرم‌به‌ حداكثر تعزير و جزاي‌ نقدي‌ در محاكم‌ صالحه‌ محكوم‌ مي‌گردند. ماده‌ 10ـ آئين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌ ظرف‌ دوماه‌ بنا به‌ پيشنهاد وزارت‌ بهداشت‌،درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد. ماده‌ 11ـ كليه‌ قوانين‌ مغاير با اين‌ قانون‌ لغو مي‌گردد. رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

آئين نامه اجرائي قانون ترويج تغذيه با شيرمادر و حمايت از مادران در دوره شيردهي تصويب نامه شماره 8409 /ت16900 هـ مورخ 1375/9/27

 

آئين‌ نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ ترويج‌ تغذيه‌با شير مادر و حمايت‌ از ماداران‌ در دوران‌ شيردهي‌ تصويب‌ نامه‌ شماره‌ 8409/ت‌ 16900هـ مورخ‌ 1375/9/27 ماده‌ 1ـ ورود شير خشك‌ (شير مصنوعي‌) و غذاهاي‌ كمكي‌ شيرخوار منحصرا توسطاشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ كه‌ ضوابط وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌را رعايت‌ مي‌كنند مجاز است‌. ماده‌ 2ـ كليه‌ دستگاههاي‌ دولتي‌ و غيردولتي‌ مكلف‌ ابه‌ اجراي‌ ضوابط تعيين‌ شده‌توسط وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌، موضوع‌ تبصره‌هاي‌ (1) و (2)ماده‌ (1) و ماده‌ (2) قانون‌ ترويج‌ تغذيه‌ با شير مادر و حمايت‌ از مادران‌ در دوران‌شيردهي‌ ـ كه‌ از اين‌ پس‌ قانون‌ ناميده‌ مي‌شود ـ هستند. ماده‌ 3ـ اعطاي‌ چهارمين‌ ماه‌ مرخصي‌ زايمان‌ منوط به‌ گواهي‌ پزشك‌ متخصص‌ اطفال‌يا پزشك‌ مركز بهداشتي‌ ـ درماني‌ (شهري‌ و روستايي‌) همراه‌ با شناسنامه‌شيرخوار (براي‌ احراز عدم‌ استفاده‌ از شير خشك‌) است‌، مگر اينكه‌ مطابق‌مقررات‌ ديگر براي‌ آنها مرخصي‌ زايمان‌ بيشتري‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ باشد. تبصره‌ ـ بانواني‌ كه‌ در طول‌ دوران‌ بارداري‌ با تأييد پزشك‌ معالج‌ از مرخصي‌استعلاجي‌ استفاده‌ مي‌ كنند ، از چهارماه‌ مرخصي‌ زايمان‌ بهره‌مند خواهند بود ومدت‌ مرخصي‌ استعلاجي‌ از مرخصي‌ زايمان‌ آنان‌ كسر نخواهد شد . (8) ماده‌ 4ـ استفاده‌ از مرخصي‌ ساعتي‌ تا سن‌ (20) ماهگي‌ كودك‌، منوط به‌ ارايه‌ گواهي‌مركز بهداشتي‌ ـ درماني‌ مبني‌ بر تغذيه‌ شيرخوار توسط مادر است‌. تبصره‌ ـ بانوان‌ مشمول‌ قانون‌ كار تابع‌ ضوابط مربوط به‌ خود هستند. ماده‌ 5ـ مادران‌ مشمول‌ اين‌ آئين‌نامه‌ پس‌ از پايان‌ مرخصي‌ زايمان‌ و در دوران‌شيردهي‌ نبايد در كار قبلي‌ خود اشتغال‌ يابند. در اين‌ دوران‌ نقل‌ و انتقال‌ آنهاممنوع‌ است‌. ماده‌ 6ـ مادران‌ مشمول‌ اين‌ آئين‌نامه‌ مي‌توانند طي‌ ساعات‌ مقرر كار روزانه‌، حداكثراز يك‌ ساعت‌ مرخصي‌ ساعتي‌ استفاده‌ كنند. مادران‌ ياد شده‌ مي‌توانند برحسب‌نياز كودك‌ مرخصي‌ مزبور را حداكثر در سه‌ نوبت‌ استفاده‌ كنند. تبصره‌ 1ـ وزارتخانه‌ ها، مؤسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ و مؤسساتي‌ كه‌ شمول‌ قانون‌برآنها مستلزم‌ ذكر نام‌ است‌ موظفند متناسب‌ با تعداد مادراني‌ كه‌ فرزند خود راشير مي‌دهند، نسبت‌ به‌ ايجاد محل‌ مناسب‌ اقدام‌ كنند. تبصره‌ 2ـ ضوابط مربوط به‌ ايجاد شيرخوارگاه‌ و مهدكودك‌ در كارگاههاي‌ مشمول‌قانون‌ كار، براساس‌ ماده‌ (78) قانون‌ كار و آئين‌نامه‌ اجرايي‌ شيرخوارگاهها ومهدكودكهاست‌. ماده‌ 7ـ وظايف‌ و اختيارات‌ پكميته‌ سياستگزاري‌ و نظارت‌ بر ترويج‌ تغذيه‌ باشيرمادرپ به‌ شرح‌ زير است‌: 1ـ تداوم‌ سياست‌ ترويج‌ تغذيه‌ با شير مادر. 2ـ تعيين‌ چگونگي‌ برآورد نياز و نظارت‌ بر ورود، عرضه‌ و فروش‌ شيرخشك‌ وغذاهاي‌ كمكي‌ شيرخوار و ابلاغ‌ آن‌ به‌ مراجع‌ ذي‌ ربط. 3ـ تعيين‌ چگونگي‌ نظارت‌ بر توزيع‌ صحيح‌ شيرخشك‌ در سيستم‌ شبكه‌ هاي‌بهداشتي‌، درماني‌ كشور و ابلاغ‌ آن‌ به‌ مراجع‌ ذي‌ ربط. 4ـ نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ برنامه‌ هاي‌ آموزشي‌، تبليغاتي‌ و تحقيقاتي‌. 5ـ بررسي‌ تخلفات‌ و ابلاغ‌ آن‌ به‌ مراجع‌ ذي‌ ربط. 6ـ تعيين‌ چگونگي‌ استفاده‌ از تحقيقات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ در زمينه‌ شيرمادر و تغذيه‌كمكي‌. 7ـ نظارت‌ بر فعاليتهاي‌ كميته‌ هاي‌ استاني‌ ترويج‌ تغذيه‌ با شيرمادر و حمايت‌ ازمادران‌ در دوران‌ شيردهي‌. تبصره‌ 1ـ كميته‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ مي‌تواند براي‌ انجام‌ هرچه‌ بهتر وظايف‌ خودگروههاي‌ اجرايي‌ ايجاد كند. تبصره‌ 2ـ دستورالعمل‌ چگونگي‌ تشكيل‌ جلسات‌ و اداره‌ آن‌، توسط كميته‌ مزبورتنظيم‌ شده‌ و به‌ تصويب‌ وزير بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ مي‌رسد. ماده‌ 8ـ تصميمهاي‌ كميته‌ سياستگزاري‌ و نظارت‌ بر ترويج‌ تغذيه‌ با شيرمادر، پس‌ ازتصويب‌ وزير بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ لازم‌ الاجراست‌. ماده‌ 9ـ معاون‌ امور بهداشتي‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌، رئيس‌ كميته‌سياستگزاري‌ و نظارت‌ بر ترويج‌ تغذيه‌ با شيرمادر بوده‌ و موظف‌ است‌ جلسات‌ رابه‌ طور منظم‌ تشكيل‌ دهد. ماده‌ 10ـ وزير بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ مي‌تواند نسبت‌ به‌ تشكيل‌پكميته‌هاي‌ ترويج‌ تغذيه‌ با شير مادر و حمايت‌ از مادران‌ و دوران‌ شيردهي‌پ دراستانهايي‌ كه‌ مقتضي‌ بداند با تركيب‌ زير اقدام‌ كند: 1ـ معاون‌ امور بهداشتي‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ ـ درماني‌استان‌. 2ـ معاون‌ دارو و درمان‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ ـ درماني‌ استان‌. 3ـ رئيس‌ نظام‌ پزشكي‌ مركز استان‌. 4ـ دو نفر از اعضاي‌ كميته‌ استاني‌ ترويج‌ تغذيه‌ با شير مادر. 5ـ يك‌ نفر پزشك‌ متخصص‌ زنان‌ و زايمان‌. 6ـ يك‌ نفر متخصص‌ يا كارشناس‌ علوم‌ تغذيه‌. 7ـ يك‌ نفر ماما. 8ـ يك‌ نفر پرستار. افراد موضوع‌ اين‌ ماده‌ با حكم‌ رئيس‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ ـدرماني‌ استان‌ منصوب‌ مي‌شوند. خدمات‌ كميته‌هاي‌ استاني‌ افتخاري‌ است‌. ماده‌ 11ـ وظايف‌ و اختيارات‌ كميته‌هاي‌ استاني‌ ترويج‌ تغذيه‌ با شيرمادر و حمايت‌ ازمادران‌ در دوران‌ شيردهي‌ به‌ شرح‌ زير است‌: 1ـ نظارت‌ بر چگونگي‌ برآورد نياز استان‌ به‌ شير مصنوعي‌ و توزيع‌ صحيح‌ آن‌. 2ـ نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ برنامه‌هاي‌ آموزشي‌، تبليغاتي‌، انتشاراتي‌ و تحقيقاتي‌. 3ـ ارايه‌ گزارش‌ اقدامهاي‌ انجام‌ شده‌ به‌ كميته‌ سياستگزاري‌ و نظارت‌ بر ترويج‌تغذيه‌ با شيرمادر. 4ـ انجام‌ امور محول‌ شده‌ از سوي‌ كميته‌ سياستگزاري‌ و نظارت‌ بر ترويج‌ تغذيه‌ باشيرمادر. ماده‌ 12ـ معاون‌ امور بهداشتي‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ ـ درماني‌استان‌، رئيس‌ كميته‌ ترويج‌ تغذيه‌ با شيرمادر و حمايت‌ از مادران‌ در دوران‌شيردهي‌ استان‌ بوده‌ و موظف‌ است‌ جلسات‌ را به‌ طور منظم‌ تشكيل‌ دهد. ماده‌ 13ـ تصميمهاي‌ كميته‌ هاي‌ استاني‌ ترويج‌ تغذيه‌ با شير مادر و حمايت‌ از مادران‌در دوران‌ شيردهي‌، پس‌ از تصويب‌ وزير بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ دراستان‌ مربوط قابل‌ اجراست‌. ماده‌ 14ـ دانشگاههاي‌ علوم‌ پزشكي‌ و اعضاي‌ كميته‌ هاي‌ موضوع‌ قانون‌ برحسن‌اجراي‌ قانون‌ و اين‌ آئين‌نامه‌ در مؤسسات‌ توليد كننده‌ و توزيع‌ كننده‌ نظارت‌ كامل‌داشته‌ و در صورت‌ مشاهده‌ تخلفات‌ موضوع‌ قانون‌، مراتب‌ را در كميته‌ هاي‌استاني‌ مطرح‌ و در صورت‌ تأييد، موضوع‌ را به‌ مراجع‌ ذي‌ صلاح‌ براي‌ تعقيب‌متخلفان‌ اعلام‌ مي‌كنند.

 

نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |