بخشنامه در خصوص ثبت اطلاعات كليه كارمندان دولت در سامانه www.karmandiran.ir


img607.jpg 1.35 MB
بخشنامه در خصوص سايت www.karmandiran.pdf 1.17 MB

نوشته شده توسط اردستانی در پنجشنبه بیست و هشتم بهمن 1389 |