مطابق آئين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند " ث " ماده 39 قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن ، فوق العاده روزانه در داخل كشور به مستخدميني كه به عنوان مامور جهت انجام وظيفه موقت به خارج از محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند پرداخت مي شود.

در صورتي كه مستخدم ناچار به توقف شبانه در محل ماموريت خود نباشد ، نصف فوق العاده به وي پرداخت خواهد شد منوط به اين كه مدل ماموريت حداقل 30كيلومتر با محل خدمت فاصله داشته باشد.

هرگونه تخلف در انجام ماموريت به صورت ماموريت غير واقعي و پرداخت فوق العاده روزانه بيشتر از مدت انجام شده موجب تصرف در اموال عمومي و دارائي عواقب شرعي و قانوني مي باشد.بر همين اساس پيشنهاد دهنده ، تائيد كننده و دريافت كننده متخلف شناخته مي شود.

حداكثر فوق العاده روزانه به ميزان يك دوم حداقل جدول موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت (2/454*400)به علاوه ضريب محروميت از تحصيلات و بدي آب و هوا مي باشد.

نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |