ارزیابی کارمندان +فرم یکشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۰ 16:54
 اساس بخشنامه شماره «200/11942» که طی هفته های اخیر به همه دسنتگاههای دولتی ابلاغ شده، کارمندان و مدیران میانی دولت مورد ارزیابی جدی قرار گرفته و بر اساس آن، تنزل یا ترفیع پیدا می کنند.

بر این اساس، مجموع امتیازات مربوط به هر فرد، 100 امتیاز بوده که 40 درصد آن مربوط به شاخص های اختصاصی و 60 درصد مربوط به شاخص های عمومی است.

 
 

شاخص های اختصاصی شامل هدف مورد انتظار، سقف عملکرد و مانند آن بوده و شاخص های عمومی نیز شامل ابتکار، مهارت، خدمات برجسته، آموزش و رضایت ارباب رجوع خواهد بود.

این فرم ها پس از تکمیل توسط مدیر هر واحد، به کمیته تحول اداری ارسال خواهد شد و باعث ترقی یا افت هر کارمند یا مدیر می شود.

بر اساس فرم های ارزشیابی این قانون، استفاده از فناوری های نوین و کاربردی، تحلیل علل عدم تحقق اهداف و مستندسازی تجربیات مجموعا 10 امتیاز، ارائه پیشنهاد برای بهبوبد انجام وظایف، ارائه طرح های اجرایی و دریافت تشویق مجموعا 10 امتیاز، مهارت و خدمات برجسته 40 امتیاز، آموزش به همکار، تدریس در دوره های مختلف، کسب موفقیت ویژه 20 امتیاز، رضایت از کارکنان دارای ارباب رجوع، رضایت از کارمندان بدون اربابا رجوع و رضایت همکاران نیز مجموعا 20 امتیاز خواهد داشت.

نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |