دستورالعمل پرداخت کمک هزینه ازدواج به کارمندان شاغل و بازنشسته و فرزندان ایشان   
1ـ سقف كمك جهت هزینه های پیش بینی شده به ترتیب مبالغ :

الف : كمك هزینه ازدواج مبلغ 5.088.000 ریال (كارمندان رسمی وفرزندان آنان – حداکثر تا 3 فرزند)

ب : كمك هزینه تدفین مبلغ 5.088.000 ریال (كارمندان رسمی و افرادتحت تکفل آنان همسر، فرزندو پدر و مادر )

2- مـدارك لازم :

الف : كمك هزینه ازدواج  :فتوكپی صفحات 2 و 3 و 4و 5 عقد نامه ممهور به مهر واحد حسابداری، فتوكپی صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین، فتوکپی صفحات اول و دوم شناسنامه متقاضی، فتوكپی حكم كارگزینی  و کارت ملی متقاضی، درصورت دارا بودن دفترچه بیمه  جهت عروس و یا داماد تحویل آن الزامی است.
توضیح : جهت پرداخت کمک هزینه ازدواج فرزند به کارکنان اناث، فتوکپی صفحات 17، 18، 19 و 20 عقدنامه لازم است.

ب: كمك هـزینـه تـدفیـن :فتوكپی صفحات اول و دوم شناسنامه متوفی و متقاضی،  فتوكپی گواهی  خلاصه رونوشت وفات، اصل فیش بهشت زهرا یا تأئید شورای اسلامی محل در شهر ستانها، فتو کپی کارت ملی و حکم کارگزینی متقاضی (درصورت دارا بودن دفترچه درمانی شخص متوفی تحویل آن الزامی است.)
 
دستورالعمل پرداخت کمک هزینه ازدواج به کارمندان شاغل و بازنشسته و فرزندان ایشان

 هنگامی که کارمندان (شاغل یا بازنشسته ) یا فرزندان شان ازدواج نمایند کمک هزینه ای معادل 20 برابر حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 به عنوان کمک هزینه ازدواج به آنان پرداخت میگردد که – بعنوان مثال - مبلغ آن در سال 89 برابر است با:(عدد 636 در فرمول زیر برابر با ضریب ریالی می باشد که سالیانه متغیر است)

20×400× 636= 5،080،000
شرایط:
- عقد بایستی بصورت دائم بوده و اولین ازدواج شخص باشد.
- کمک هزینه مزبور برای سه فرزند قابل پرداخت می باشد.
مدارك مورد نیاز
1. کپی عقدنامه
2. کپی صفحات اول و دوم شناسنامه شخصی که ازدواج نموده.
شرح مراحل:
شخص ذینفع با ارائه مدارک مندرج (در بخش مدارک مورد نیاز ) به اداره رفاه مراجعه
نموده و پس از انجام مراحل اداری مبلغ کمک هزینه مزبوردر وجه ایشان پرداخت خواهد
شد.
نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |