ماده 81قانون استخدام كشوري:

هرگاه مستخدم رسمي فوت شود خواه به حد بازنشستگي رسيده يا نرسيده باشد در تاريخ فوت بازنشسته محسوب و حقوق بازنشستگي او به وراث قانوني وي پرداخت مي شود.

ماده 82 قانون استخدام كشوري:

هرگاه مستخدم بازنشسته فوت شود حقوق بازنشستگي او به عنوان حقوق وظيفه طبق مقررات اين قانون به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
ماده 83 قانون استخدام كشوري:

هرگاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه فوت شود تمام حقوق او به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

وراث قانوني مستخدمين در شرايط ذيل حق دريافت وظيفه فوت را طبق شرايط مقرر خواهند داشت :

در صورت فوت مستخدم از كار افتاده وظيفه بگير ( تبصره 2 ماده 79 و تبصره ماده 80ق.ا.ك )

در صورت فوت مستخدم رسمي ( ماده 81 ق.ا.ك )

در صورت فوت مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه ( ماده 83 ق.ا.ك )

در صورت فوت مستخدم بازنشسته ( ماده 82 ق.ا.ك )

.....................................................................................................................................

فصل هشتم قوانين و مقررات اداري و استخدامي در بازنشستگي و وظيفه

ماده 86 – وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از : فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري كه در كفالت متوفي بوده اند ، همچنين نوادگاني كه پدرشان فوت شده و در كفالت مستخدم متوفي بوده اند با دارا بودن شرايط زير :

الف – فرزندان و نوادگان ذكور از بيست سال كمتر داشته باشند مگر اينكه به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاهها يا مؤسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و در اين صورت نيز حقوق وظيفه آنها در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد .

ب- فرزندان و نوادگان اناث تا بيست سالگي به شرط نداشتن شوهر ولي اگر به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاهها يا مؤسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظيفه آنان در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد .

پ- مادر متوفي به شرط نداشتن شوهر .

ت – عيال دائمي متوفي .

ث – شوهر در صورتيكه عليل و از كارافتاده و تحت كفالت عيال متوفاي خود بوده باشد .

ج- فرزندان و نوادگان عليل يا ناقص العضو مستخدم متوفي كه قادر به انجام كار نباشند مادام العمر .

......................................................................................................................................

‌قانون اصلاح پاره ای ا ز مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ُ بانوان شاغل ُ خانواده ها و سایر کارکنان

‌ماده 3 - دولت موظف است كمك هزينه عائله مندي كاركنان شاغل ، از كار افتاده و يا بازنشسته را در صورت فوت ، به همسر دائم آنها ، مادامي كه‌در قيد حيات باشند بپردازد.
‌ماده 4 - در بند (ت) ماده (86) قانون استخدام كشوري عبارت بعد از «‌عيال دائمي متوفي» حذف مي‌گردد.

...................................................................................................................................

 

رأي ديوان عدالت اداري در خصوص استحقاق همسر دائم شهيد به دريافت مستمري قانوني 444
‌نقل از شماره 15658 - 1377.9.5 روزنامه رسمي
‌شماره هـ 89.77. 1377.6.17
‌تاريخ: 1377.5.24 شماره دادنامه: 104 كلاسه پرونده: 89.77
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: معاون وامور مجلس بنياد شهيد انقلاب اسلامي
‌موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 ديوان عدالت اداري .
‌مقدمه: الف ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 619.73 موضوع شكايت خانم اعظم اصفهاني نژاد
‌به طرفيت بنياد شهيد مركز به خواسته برقراري حقوق ومستمري بشرح دادنامه شماره 518 مورخ 1374.7.26 چنين رأي صادرنموده است، علاوه بر‌اينكه در عقد منقطع وجوب نفقه شرط نيست اصولاً با بذل مدت زوجه آزاد واز زوجيت شوهر خارج مي‌شود، بنا به مراتب مذكور استحقاق شاكي به‌برقراري مستمري از تاريخي كه قطع گرديده تصديق وحكم به وارد بودن شكايت صادر مي‌شود .
ب ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 751.76 موضوع شكايت آقاي قاسم ملاعلي اكبري بطرفيت بنياد شهيدانقلاب اسلامي به خواسته‌اعتراض به برقراري حقوق و مستمري براي خانم اعظم اصفهاني نژاد بشرح دادنامه شماره 1945 مورخ 1376.10.28 چنين رأي صادر نموده است،‌نظر به اينكه خانم اعظم اصفهاني نژاد همسرشهيد مرحوم افسر خلبان رضا ملاعلي اكبري پس از شهادت همسرش ازدواج كرده‌وبرابر بند الف از ماده164 قانون ارتش مصوب سال 1366 يكي از مستمري بگيران مشمول قانون ارتش همسر دائم شهيد مادام كه شوهر اختيار نكرده ويا اشتغال ندارد
‌مي‌باشد. ونظر به اينكه اختيار كردن شوهر اعم از ازدواج دائم يا غير دائم همسر را از شمول اين ماده قانوني خارج مي‌سازد، بنابراين وبه جهات مرقوم با‌وارد دانستن اعتراض وشكايت شاكي رأي به الزام بنياد شهيد انقلاب اسلامي به رعايت مفاد بند ماده 164 واعمال ماده 166 و 167 قانون ارتش‌جمهوري اسلامي ايران درباره پدر شهيد وشاكي پرونده صادر مي‌نمايد.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي وبا حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل، وپس از بحث وبررسي‌وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
[z]‌رأي هيأت عمومي
‌هدف قانونگذار از تثبيت حقوق مستمري واختصاص آن به وراث قانوني تحت تكفل مستخدم متوفي جلوگيري از استيصال وعسر وحرج آنان در امر‌امرار و معاش و تأمين معيشت آنان است و نتيجتاً قطع مستمري همسر دائم مستخدم متوفي به جهت ازدواج منقطع كه به صراحت ماده 1113 قانون‌مدني في حد ذاته موجد حق نفقه نيست جواز قانوني ندارد. مضافاً اينكه در جهت تجليل از مقام والاي شهداو تأمين رفاه عائله تحت تكفل آنان در بند‌يك تبصره الحاقي به قانون استخدام جانبازان، اسرا وافراد خانواده‌هاي شهدا، جانبازان از كار افتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ‌تحميلي و...‌مصوب 75.9.7 تصريح گرديده است كه ازدواج همسران شهدا موجب قطع حقوق و دريافتي‌هاي موضوع تبصره نخواهد بود. بنا به جهات‌فوق الذكر دادنامه شماره 518 مورخ 1374.7.26 شعبه هشتم ديوان مبني بر تأييد استحقاق همسر دائم شهيد به دريافت مستمري قانوني موافق اصول‌و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي باستناد قسمت آخر ماده20 قانون ديوان عدالت اداري ،‌براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در‌موارد مشابه لازم الاتباع است
‌رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - سيد ابوالفضل موسوي تبريزي

..................................................................................................................................

‌قانون اصلاح قانون اصلاح ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
‌ماده واحده - تبصره (1) الحاقي ماده (9) اصلاحي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت - مصوب 1375.7.15 - به شرح زير اصلاح‌مي‌شود:
‌تبصره 1 - مستخدمان زن شاغل، بازنشسته مشمول اين قانون كه به تنهائي متكفل مخارج فرزندان خود هستند، از كمك هزينه عائله مندي و اولاد و‌همسران وظيفه بگير مستخدمان متوفي از كمك هزينه عائله مندي بهره‌مند مي‌شوند. اين قبيل افراد در صورتي كه مجدداً ازدواج كنند و برابر حكم‌دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان بر عهده آنها قرار گيرد، در خصوص فرزندان تحت تكفل خود از كمك هزينه‌هاي موضوع اين تبصره برخوردار‌مي‌گردند.
‌افراد موضوع اين تبصره چنانچه از همسر دوم خود طلاق بگيرند يا همسر دوم آنان نيز فوت نمايد، در صورت طلاق از مستمري بازنشستگي مربوط به‌همسر فوت شده اول خود و در صورت فوت همسر دوم از مستمري بازنشستگي هركدام از همسران كه بيشتر است برخوردار مي‌شوند.
‌حداكثر سن براي فرزندان ذكور مستخدماني كه از كمك هزينه عائله مندي موضوع اين تبصره استفاده مي‌كنند بيست سال، در صورت ادامه تحصيل‌بيست و پنج سال براي اولاد اناث تا زمان ازدواج و براي فرزندان معلولي كه قادر به كار نيستند بدون شرط سني خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1380.1.29 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

...................................................................................................................................

بخشنامه شماره 2776/105 مورخ 28/6/79 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، موضوع دستورالعمل نحوه اجراي قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي‌، بانوان شاغل‌، خانواده‌ها وساير كاركنان


 

 

 

 

مصوب 13/2/79 مجلس شوراي اسلامي
به منظور حسن اجراي قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي‌، بانوان شاغل‌، خانواده‌ها و ساير كاركنان‌مصوب 13/2/79 مجلس شوراي اسلامي كه من بعد در اين دستورالعمل قانون ناميده مي‌شود و تسريع در امر صدور احكام‌موضوع قانون مذكور و امور مربوط به محاسبه و تعيين حقوق بازنشستگي‌، وظيفه از كار افتادگي و وظيفه وراث مستخدمين‌ذيريط و پرداخت‌هاي مربوطه‌، دستورالعمل زير ابلاغ مي‌گردد.
1 ـ حقوق بازنشستگي يا از كار افتادگي يا وظيفه وراث براي مستخدمين زن بازنشسته و از كار افتاده كه جهت استفاده ازحقوق وظيفه شوهر متوفي از حقوق بازنشستگي يا از كار افتادگي خود انصراف نموده‌اند يا استفاده از حقوق اشتغال‌، حقوقبازنشستگي و حقوق وظيفه از كار افتادگي‌، مانع استفاده از حقوق وظيفه وراث (به ميزان سهم آنان‌) گرديده است‌، با ارائه‌تقاضاي كتبي به مؤسسه متبوع از تاريخ 1/1/79 برقرار مي‌شود.

2 ـ از تاريخ 1/1/79 حقوق وظيفه وراث مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري در هر مورد كه به موجب قوانين‌و مقررات مربوط به ميزان چهار پنجم حقوق بازنشستگي يا وظيفه تعيين و برقرار گرديده بدون در نظرگرفتن تعداد ورثه‌وظيفه بگير بر مبناي تمام حقوق وظيفه يا حقوق بازنشستگي جز در مورد حقوق وظيفه كه به علت انفصال يا محروميت ازحقوق اجتماعي مستخدم برقرار شده يا مي‌شود قابل پرداخت است‌.
3 ـ كمك هزينه عائله‌مندي موضوع ماده 3 قانون به همسر دائمي مستخدميني كه تا تاريخ 1/1/79 فوت شده يا از اين تاريخ‌به بعد فوت شونداز تاريخ ياد شده و يا از تاريخ فوت قابل پرداخت است‌. آن دسته از مستخدمين زن كه متكفل مخارج‌فرزندان و شوهر از كار افتاده خود هستند و از كمك هزينه عائله‌مندي استفاده مي‌نمايند، در صورت فوت‌، كمك هزينه‌عائله‌مندي آنان به شوهر از كار افتاده قابل پرداخت مي‌باشد.
4 ـ ازدواج مجدد همسر دائمي مستخدم متوفي موجب قطع حقوق وظيفه و يا كمك هزينه موضوع بند 3 نخواهد بود و حقوقوظيفه عيال دائمي مستخدمين متوفي كه به لحاظ ازدواج مجدد قطع شده است از تاريخ 1/1/79 با محاسبه افزايش‌هاي به‌عمل آمده طبق مقررات مربوط برقرار مي‌شود.
5 ـ وراث اناث وظيفه بگيري كه برقراري حقوق وظيفه آنان به استناد بند ج ماده 86 قانون استخدام كشوري صورت گرفته‌است در صورت ازدواج‌، حقوق وظيفه آنان قطع نخواهد شد و چنانچه حقوق وظيفه چنين وراثي در اجراي تبصره 2 قانون‌اصلاح تبصره 2 ـ ماده واحده قانون اجازه پرداخت حقوق وظيفه و مستمري‌... مصوب 2/10/63 به جهت تمكن مالي و ياازدواج قطع شده باشد برقراري حقوق وظيفه مجدد در مورد آنان از تاريخ 1/1/79 بلامانع است‌.
6 ـ با اجراي بندهاي يك و دو ماده 5 قانون‌، سهم حقوق وظيفه و يا مستمري آن عده از وظيفه و مستمري بگيراني كه به علت‌داشتن حرفه و ياتمكن مالي برقرار نشده و يا قطع گرديده است از تاريخ 1/1/79 در صورت تقاضاي آنان با رعايت مقررات‌جاري مجدداً برقرار مي‌گردد.
تبصره ـ فرم تعهدنامه به شرح پيوست اين دستورالعمل جايگزين فرمهاي پيوست شماره 1 و 2 موضوع بخشنامه شماره‌1972/د مورخ 14/5/1364 سازمان بازنشستگي كشوري خواهد گرديد.
7 ـ در اجراي ماده 6 قانون‌، از ابتداي سال 1379 ميزان حقوق بازنشستگي و وظيفه از كار افتادگي كليه مشمولين مندرج درماده (1) قانون نظام هماهنگ بازنشستگي و وظيفه و تبصره‌هاي آن مصوب 23/6/73 مجلس شوراي اسلامي برابر است بامعدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي آنان كه ملاك كسر كسور بازنشستگي بوده است در دو سال آخر خدمت‌.
تبصره 1 ـ در تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه از كار افتادگي موضوع اين بند ضريب حقوق سال بازنشستگي يا از كارافتادگي مبناي محاسبه خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه سابقه خدمت مستخدم كمتر از دو سال باشد آخرين حقوق و فوق العاده‌هاي موضوع اين بند ملاك عمل‌قرار مي‌گيرد.
تبصره 3 ـ حقوق بازنشستگي وظيفه مستخدميني كه با كمتر از سي سال سابقه خدمت بازنشسته يا از كار افتاده مي‌شوند پس‌از محاسبه بر اساس مفاد اين ماده به ميزان يك سي‌ام معدل در سنوات خدمت قابل قبول آنان تعيين مي‌شود و در موردمستخدميني كه بابت قسمتي از سنوات خود كسوري به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت ننموده يا ننمايند با توجه به‌تبصره يك ماده 85 قانون استخدام كشوري عمل خواهد شد.
تبصره 4 ـ در احتساب معدل دو سال آخر خدمت منظور از كلمه (خدمت‌) مدت زماني است كه مستخدم در آن دو سال به‌خدمت اشتغال داشته يا طبق قوانين و مقررات مربوط از حقوق و فوق العاده‌هاي مربوط به اشتغال استفاده نموده باشد وچنانچه مستخدم در اين مدت يا قسمتي از آن در حالت عدم اشتغال يا عدم استفاده از حقوق اشتغال از قبيل آمادگي به‌خدمت‌، غيبت موجه و غير موجه‌، انفصال موقت‌، مرخصي استعلاجي صعب‌العلاج بيش ازيكسال‌، مرخصي بدون حقوق و... قرار گرفته باشد، آخرين دو سالي كه از حقوق و فوق العاده‌هاي مربوط استفاده نموده است ملاك احتساب معدل خواهدبود.
8 ـ در اجراي ماده 8 قانون موضوع اعطاء دو گروه بالاتر به مستخدميني كه به سبب انجام وظيفه فوت و يا از كار افتاده شده يابشوند:
الف‌) چنانچه مستخدمين مورد نظر قبل از تاريخ 1/1/74 فوت يا از كار افتاده شده باشند اعطاء دو گروه بالاتر در فرم كميته‌تخصيص موضوع اجراي قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب سال 73 اعمال و حقوق و فوق العاده شغل‌تعيين شده پس از افزايش سالهاي 75 ـ 76 ـ 77 ـ 78 و بنا به مورد افزايش حقوق يك يا دو گروه موضوع ترميم حقوق بند(ي‌) تبصره 10 قانون بودجه سال 78 كل كشور و افزايش ترميم حقوق سال 79 از تاريخ 1/1/79 قابل پرداخت مي‌باشد.
ب‌) چنانچه مستخدمين موضوع اين بند از تاريخ 1/1/74 تا تاريخ 1/1/79 فوت يا از كار افتاده شده باشند اعطاء دو گروه‌بالاتر در آخرين حكم زمان اشتغال مستخدم اعمال و حقوق و فوق العاده‌هاي مشمول كسور بازنشستگي تعيين شده پس ازاعمال افزايش ترميم حقوق متعلقه از تاريخ فوت يا از كار افتادگي تا تاريخ 1/10/78 و بنا به مورد افزايش ناشي از يك يا دوگروه موضوع بند (ي‌) تبصره 10 قانون بودجه سال 78 كل كشور و يا بند (و) تصويب نامه شماره 63781 مورخ 23/12/78هيأت وزيران و سپس افزايش ترميم سال 79، از تاريخ 1/1/79 قابل پرداخت است‌.
ج‌) مستخدميني كه بعد از 1/1/79 فوت يا از كار افتاده شده يا مي‌شوند احكام اعطاي دو گروه آنان صادر و ملاك پرداخت‌حقوق وظيفه يا از كار افتادگي قرار خواهد گرفت‌.
9 ـ حقوق بازنشستگي مستخدمين موضوع ماده 9 قانون (مشمولين مواد 143 و 144 قانون استخدام كشوري‌) با رعايت بند 7اين دستورالعمل محاسبه و تعيين مي‌گردد.
10 ـ در اجراي ماده قانون‌، حقوق بازنشستگي‌، وظيفه از كار افتادگي و وظيفه وراث مستخدميني كه تا تاريخ 1/1/79بازنشسته‌، از كار افتاده و يا فوت شده‌اند به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
الف‌) مستخدميني كه قبل از تاريخ 1/1/74 بازنشسته‌، از كار افتاده و يا فوت شده‌اند حقوق مندرج در فرم كميته تخصيص‌موضوع اجراي نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب سال 73 آنان ملاك عمل قرار مي‌گيرد. بدين ترتيب كه‌ميانگين حقوق و فوق العاده شغل مستخدم در دو سال اشتغال آخر خدمت محاسبه و با در نظر گرفتن استناد بازنشستگي ياوظيفه از كارافتادگي حقوق بازنشستگي يا وظيفه تعيين مي‌گردد، سپس افزايش‌هاي سالهاي 75 ـ 76 ـ 77 ـ 78 و بنا به موردافزايش حقوق يك يا دو گروه موضوع بند (ي‌) تبصره 10 قانون بودجه سال 78 كل كشور اعمال و پس از افزايش حقوق سال‌79 حقوق بازنشستگي يا وظيفه از 1/1/79 قابل پرداخت مي‌گردد.
ب‌) مستخدميني كه از تاريخ 1/1/74 تا 1/1/79 بازنشسته‌، از كار افتاده و يا فوت شده‌اند محاسبه حقوق بازنشستگي ياوظيفه مندرج در بند (ج‌) فرم "محاسبه مدت خدمت و تغيير حقوق و فوق العاده‌ها" (فرم ع ـ88 (7 ـ76)ت 1) سازمان اموراداري و استخدامي كشور ملاك عمل قرار گرفته و پس از محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه از كار افتادگي (ماده 79 قانون‌استخدام كشوري‌) با رعايت ماده 6 و بنا به مورد ماده 2 قانون و اعمال افزايش حقوق متعلقه از تاريخ بازنشستگي از كارافتادگي يا فوت مستخدم تا تاريخ 1/10/78 و سپس اعمال افزايش يك يا دو گروه موضوع بند (ي‌) تبصره 10 قانون بودجه‌سال 78 كل كشور و يا بند (و) تصويب نامه شماره 63871 مورخ 23/2/78 هيأت وزيران و سپس افزايش ترميم سال 79 ازتاريخ 1/1/79 قابل پرداخت است‌.
ج‌) صدور احكام اصلاح حقوق بازنشستگي‌، وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث در اجراي بندهاي (الف و ب‌) به عهده‌موسسه متبوع مستخدم مي‌باشد.

.................................................................................................................................

بخشنامه شماره 105/ 2776 مورخ 28/6/79

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به كليه وزارتخانه ها ، موسسات و شركت هاي دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت:

1- حقوق بازنشستگي يا از كارافتادگي يا وظيفه وراث براي مستخدمين زن بازنشسته و از كارافتاده كه به جهت استفاده از حقوق وظيفه شوهر متوفي از حقوق بازنشستگي يا از كار افتادگي خود انصراف نموده اند يا استفاده از حقوق اشتغال، حقوق بازنشستگي و حقوق وظيفه ازكارافتادگي، مانع استفاده از حقوق وظيفه وراث ( به ميزان سهم آنان ) گرديده است ، با ارائه تقاضاي كتبي به موسسه متبوع از تاريخ 1/1/79 برقرار مي شود.

2- از تاريخ 1/1/79 حقوق وظيفه وراث مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري در هر مورد كه به موجب قوانين و مقررات مربوط به ميزان حقوق بازنشستگي يا وظيفه تعيين و برقرار بازنشستگي جز در مورد حقوق وظيفه كه به علت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار شده يا مي شود قابل پرداخت است .

3- كمك هزينه عائله مندي موضوع ماده 3 قانون به همسر دائمي مستخدميني كه تا تاريخ 1/1/79 فوت شده يا از اين تاريخ ببعد فوت شوند از تاريخ ياد شده و يا از تاريخ فوت قابل پرداخت است. آن دسته از مستخدمين زن كه متكفل مخارج فرزندان و شوهر از كارافتاده خود هستند و از كمك هزينه عائله مندي استفاده مي نمايند، در صورت فوت ، كمك هزينه عائله مندي آنان به شوهر از كارافتاده قابل پرداخت مي باشد.

4- ازدواج مجدد همسر دائمي مستخدم متوفي موجب قطع حقوق وظيفه و يا كمك هزينه موضوع بند 3 نخواهد بود و حقوق وظيفه عيال دائمي مستخدمين متوفي كه به لحاظ ازدواج مجدد قطع شده است از تاريخ1/1/79 با محاسبه افزايش هاي به عمل آمده طبق مقررات مربوط برقرار مي شود.

5- وارث اناث وظيفه بگيري كه برقراري حقوق وظيفه آنان به استناد بند ج ماده 86 قانون استخدام كشوري صورت گرفته است در صورت ازدواج حقوق وظيفه آنان قطع نخواهد شد و چنانچه حقوق وظيفه و مستمري … مصوب 2/10/63 به جهت تمكن مالي و يا ازدواج قطع شده باشد برقراري
....................................................................................................................................

حق بيمه حقوق وظيفه وارثين


سوال ـ درموارديكه زن و شوهر هردو از مزاياي حقوق وظيفه برخوردارند و يكي ازآنها فوت مي‎كند و يا در موارديكه بچه‎ها از حقوق وظيفه پدر و مادر خود از هر دو بهره‎مند مي‎شوند، آيا بايد حق بيمه هردو از آنهـا كم شود يا فقط حق بيمه يكي از آنها؟


نظريه شماره ۷۵۴۸/۷ـ ۲۵/۹/۱۳۸۱
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
در مواردي كه به بانوان شاغل يا بازنشسته، وفق قانون، حقوق وظيفه هم بلحاظ فوت همسرانشان تعلق مي‎گيرد و يا هنگام برخورداري فرزندان از حقوق وظيفه والدين ـ كه مورد راي شماره ۲۷۴ ۱۷ ـ ۲۷/۹/۱۳۷۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري هم قرارگرفته است از جمع حقوق و مزاياي متعلقه به آنان فقط يك حق بيمه (سرانه خدمات درماني) ماهيانه بايد كسر و ارسال شود نه بيشتر. زيرا مجوزي براي وصول و ايصال سرانه مضاعف وجود ندارد.
توضيح اينكه در فرض اشتغال زن و شوهر كارمند، سرانه بيمه خدمات درماني هريك از آنان هرماه از حقوق و مزاياي پرداختي به‎خودشان كسر و به شركت بيمه ارسال مي‎شود و پس از فوت شوهر و تعلق حقوق وظيفه به همسر شاغل او با عنايت به انتفاء بيمه خدمات درماني زوج بلحاظ فوت وي و لزوم قطع كسر سرانه خدمات درماني مربوط و ادامه كسر سرانه بيمه خدمات درماني زوجه كمافي‎السابق، موجبي براي كسر سرانه بيمه مضاعف از حقوق وظيفه‎اي كه به زن موصوف تعلق مي‎گيرد وجود ندارد. در مورد كسر سرانه بيمه خدمات درماني از حقوق وظيفه فرزنداني كه والدين آنها شاغل يا بازنشسته بوده و هردو فوت كرده‎اند نيز همانطور كه در زمان حيات والدين فقط يك حق سرانه بيمه خدمات درماني ماهيانه ـ علي‎الاصول ـ از حقوق و مزاياي مستمرپدر آنان كسر مي‎شده نه بيشتر، فوت والدين و برخورداري فرزندان از هردو حقوق وظيفه، مجوز برخورداري آنان از دو بيمه خدمات درماني و نتيجتاًً موجبي براي كسر سرانه مضاعف بيمه به نظر نمي‎رسد. ضرورت ارسال دفترچه بيمه خدمات درماني متوفي به اداره كل خدمات درماني براي ابطال آن نيز مجوز تحميل چنين هزينه‎اي به دريافت كنندگان حقوق وظيفه نيست
...........................................................................................................

‌قانون اصلاح قانون اصلاح ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۲۲/۱/۱۳۸۰
‌ماده واحده - تبصره (1) الحاقي ماده (9) اصلاحي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت - مصوب 1375.7.15 - به شرح زير اصلاح‌مي‌شود:
‌تبصره 1 - مستخدمان زن شاغل، بازنشسته مشمول اين قانون كه به تنهائي متكفل مخارج فرزندان خود هستند، از كمك هزينه عائله مندي و اولاد و‌همسران وظيفه بگير مستخدمان متوفي از كمك هزينه عائله مندي بهره‌مند مي‌شوند. اين قبيل افراد در صورتي كه مجدداً ازدواج كنند و برابر حكم‌دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان بر عهده آنها قرار گيرد، در خصوص فرزندان تحت تكفل خود از كمك هزينه‌هاي موضوع اين تبصره برخوردار‌مي‌گردند.
‌افراد موضوع اين تبصره چنانچه از همسر دوم خود طلاق بگيرند يا همسر دوم آنان نيز فوت نمايد، در صورت طلاق از مستمري بازنشستگي مربوط به‌همسر فوت شده اول خود و در صورت فوت همسر دوم از مستمري بازنشستگي هركدام از همسران كه بيشتر است برخوردار مي‌شوند.
‌حداكثر سن براي فرزندان ذكور مستخدماني كه از كمك هزينه عائله مندي موضوع اين تبصره استفاده مي‌كنند بيست سال، در صورت ادامه تحصيل‌بيست و پنج سال براي اولاد اناث تا زمان ازدواج و براي فرزندان معلولي كه قادر به كار نيستند بدون شرط سني خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1380.1.29 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

......................................................................................................................................

ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

ماده 9 - كمك هزينه عائله مندي و اولاد مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و اين قانون به شرح زير قابل پرداخت است :

1 - به مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر دائم مي باشند ماهيانه معادل هفتاد درصد (70%) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده 1 اين قانون به عنوان كمك هزينه عائله مندي .

2 - به هر يك از مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه و مستمري بگير مشمول اين قانون كه داراي فرزند تا سن 20 سال هستند به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) ماهيانه معادل چهارده درصد (14%) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده 1 اين قانون به عنوان كمك هزينه اولاد.

فرزندان مستخدمين متوفي مشمول اين قانون كه كمتر از 20 سال سن دارند مشمول كمك مزبور خواهند بود.
حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين ماده استفاده مي كنند به شرط ادامه تحصيل و ارائه گواهي مربوط 25 سال تمام براي اولاد ذكور و زمان ازدواج براي اولاد اناث خواهد بود.

به مستخدمان ياد شده ، همچنين مستخدمان متوفي كه فرزند آنان معلول بوده و قادر به كار نباشند ، كمك هزينه اولاد بدون لحاظ شرايط پيش بيني شده قابل پرداخت است .

...................................................................................................................................

براساس ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (مصوب 13/6/1370)، كمك هزينه عائله مندي و اولاد مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و قانون مزبور از اين قرار است:
1- مستخدمين مرد شاغل، بازنشسته و وظيفه بگير كه داراي همسر دائم باشند، ماهيانه معادل 70% حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را به عنوان كمك هزينه عائله مندي دريافت خواهند كرد و اگر داراي فرزند تا سن 20 سال باشند به ازاي هر يك (حداكثر تا 3 فرزند) ماهيانه معادل 14% حداقل حقوق مبناي جدول مزبور را مستحق خواهند بود.
2- در صورتي كه مستخدم شاغل يا بازنشسته مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت، زن بوده و به تنهايي متكفل مخارج (هزينه زندگي) فرزندان خود باشد، از كمك هزينه عائله مندي و اولاد برخوردار خواهد گرديد. (تبصره يك ماده 9)
3- همسران (زوجه) وظيفه بگير (دريافت كننده مستمري فوت) مستخدمان متوفي نيز مستحق كمك هزينه عائله مندي هستند و در صورتي كه مجدداً ازدواج نمايند و براساس حكم دادگاه، حضانت و نفقه فرزندان بر عهده ايشان قرار گرفته باشد، درخصوص فرزندان تحت تكفل خود از كمك هزينه‌هاي مزبور برخوردار خواهند گرديد. (همان تبصره)
ملاحظات:
1- فرزندان مستخدمين متوفي كه كمتر از 20 سال سن دارند نيز مشمول كمك مزبور مي‌باشند.
2- فرزندان ذكور به شرط ادامه تحصيل تا 25 سالگي و فرزندان اناث مادام كه ازدواج نكرده‌اند، مشمول مقرره فوق الذكر خواهند بود.
3- هرگاه فرزند مستخدمين شاغل، بازنشسته و يا متوفي، معلول بوده و قادر به كار نباشد، مشمول كمك هزينه اولاد بدون لحاظ شرايط پيش گفته خواهد بود.
مقصود از شرايط مزبور، شرط سني براي اولاد ذكور است، زيرا فرزند معلول دختر اگر ازدواج نمايد، برخوردار از حق نفقه خواهد بود كه از سوي شوهر تأمين مي‌گردد و در صورت عدم ازدواج نيز، برخورداري وي از كمك هزينه اولاد فاقد شرط سني است.
4- آيا اشتغال فرزند دختر مانع استحقاق پدر وي نسبت به كمك هزينه اولاد است؟
در قانون نظام هماهنگ پرداخت، چيزي در اين خصوص ديده نمي‌شود، اما با توسل به قواعد عام موجود در قانون مدني مي‌توان راه‌حل اين مسأله را يافت.
در ماده 1197 قانون مزبور آمده است:
«كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلي وسائل معيشت خود را فراهم نمايد».
براساس اين ماده كه ناظر به شرايط تكليف به انفاق در روابط بين خويشاوندان نسبي در خط عمودي اعم از صعودي و نزولي است، شرط كلي استحقاق نفقه، ندار بودن و عجز از تكسب است و از سوي ديگر مي‌دانيم كه مبناي كمك هزينه اولاد و فلسفه برقراري اين نوع حمايت در واقع كفالت فرزندان توسط پدر و تأمين هزينه زندگي و نفقه ايشان از سوي وي است.
حال اگر دختر فرد مستخدم، شاغل بوده و قادر به تأمين هزينه زندگي خويش باشد، از تكفل پدر خويش خارج شده و ديگر مستحق نفقه نخواهد بود و چنين وضعيتي در واقع مبنا و فلسفه وجودي كمك هزينه اولاد را نسبت به وي منتفي خواهد ساخت، از اين رو مي‌توان گفت كه اشتغال فرزند دختر به نحوي كه قادر به تأمين هزينه زندگي خويش باشد، مانع استحقاق پدر نسبت به كمك هزينه اولاد در مورد وي خواهد شد.
5- در صورتي كه همسران وظيفه بگير مستخدمان مرد متوفي كه ازدواج مجدد كرده‌اند از همسر دوم خود طلاق گيرند (و يا طلاق داده شوند)، مجدداً مستحق دريافت مستمري بازنشستگي مربوط به همسر فوت شده اول خود خواهند گرديد و اگر همسر دوم ايشان نيز فوت نمايد و مستخدم مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت بوده باشد، زن بازمانده از مستمري بازنشستگي هر كدام از دو شوهر اول و دوم كه ميزان آن بيشتر است برخوردار خواهد گرديد. (همان تبصره)
6- فرزندان ذكور مستخدمان مشمول تبصره يك ماده 9 تا سن 20 سالگي و در صورت ادامه تحصيل تا 25 سالگي مشمول كمك هزينه اولاد خواهند بود و اما در مورد فرزندان اناث شرط سني وجود ندارد و ايشان مادام كه ازدواج نكرده‌اند مشمول كمك مزبور باقي خواهند ماند.
همچنين اگر فرزند، معلول بوده و قادر به كار نباشد، شمول كمك هزينه اولاد نسبت به وي فاقد شرط سني خواهد بود (همان تبصره، طبق قانون اصلاح قانون اصلاح ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، مصوب 22/1/1380).
7- مفاد ماده 9 و تبصره يك آن شامل نيروهاي مسلح و اعضاي هيأت علمي شاغل و بازنشسته وظيفه بگير كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي نيز مي‌باشد (تبصره 2 ماده 9، طبق قانون اصلاح ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 15/7/1375).
8- بازنشستگان كشوري و لشكري كه داراي 60 سال سن يا بيشتر باشند و نيز مستخدمين ازكارافتاده (بدون شرط سني)، علاوه بر ميزان مقرري دريافتي مطابق قانون (مستمري بازنشستگي و ازكارافتادگي)، معادل (120%) حداقل حقوق مبناي جدول ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را به عنوان كمك هزينه عائله‌مندي در هر ماه و معادل (35%) حداقل حقوق مبناي جدول مذكور را به عنوان حق اولاد به ازاي هر فرزند (حداكثر تا 3 فرزند) دريافت خواهند كرد (تبصره 3 ماده 9، در اجراي ماده 8 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380).
9- به موجب ماده يك قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 26/2/1372، هيچ يك از امتيازاتي كه در قوانين براساس تعداد فرزندان يا عائله، پيش بيني و وضع شده است، در مورد فرزندان چهارم به بعد كه پس از يكسال از تصويب قانون مزبور متولد مي‌شوند قابل محاسبه و اعمال نيست و طبق بند (ج) همين ماده، حق بيمه فرزندان (موضوع ماده 58 قانون تأمين اجتماعي) براي فرزند چهارم به بعد كه پس از يكسال از تصويب قانون فوق الذكر متولد مي‌شوند به طور جداگانه تعيين و مطابق تعرفه تأمين اجتماعي از شخص بيمه شده دريافت مي‌گردد.
....................................................................................................................................

حقوق وظيفه ورثه مستخدمين متوفي ازچه تاريخي برقرار مي گردد؟

 پاسخ:

1-همسران حقـــــوق وظيفه همسران به طور عمومي ازتاريخ يكروز بعد ازفوت برقرار مي شود

1-1-   درمورد بانواني كه شوهرشان قبل ازتاريخ 01/01/79 فوت شده باشد ، درصورتي كه قبل ازاين تاريخ به دليل اشتغال ياازدواج حقوقشان قطع شده باشد ازتاريخ 01/01/79 حسب تقاضا مجدداً ‌برقرار مي گردد.

2-1-درمورد بانواني كه پس ازفوت همسر،بعدازتاريخ 24/02/1380ازدواج نموده وسپس فاقد شوهر گرديده اند چنانچه ازهمسر دوم خود طلاق بگيرند وياهمسر دوم آنان نيز فوت نمايند، درصورت طلاق ازحقوق وظيفه مربوط به همسرفوت شده اول خود ودرصورت فوت همسردوم خود ازحقوق وظيفه هركدام ازهمسران كه بيشتراست برخوردار مي شوند.

3-1-شوهردرصورتي كه ازكارافتاده وحائز شرايط باشد حقوق وظيفه ازتــاريخ يكروز پس ازفوت همسرش براي وي برقرار مي گردد.

2-فرزندان ونوادگان 

1-2-فرزندان ونوادگان(ذكور)

جهت فرزندان ونوادگان ذكور حائز شرايط ازتاريخ يكروز بعدازفوت حقوق وظيفه برقرار مي گردد.

2-2- فرزندان ونوادگان (اناث )

جهت فرزندان ونوادگان اناث حائز شرايط بشرح زير:

الف – ازتاريخ يكروز بعدازفوت حقوق وظيفه برقرار مي گردد، مگر آنكه درآن تاريخ فاقد شرايط برقراري باشد كه دراين صورت باحصول شرايط دريافت حقوق وظيفه، حقوق ازتاريخ ثبت درخواست دردستگاه اجرايي برقرار مي گردد.

ب – براي فرزندان ونوادگان اناث كه قبل از 01/01/1379 به دليل تمكن مالي وياتامين نفقه حقوق وظيفه قطع ويابرقرار نشده باشد ازتاريخ فوق به موجب قانون اصلاح مصوب 13/02/1379 درصورت تقاضا قابل پرداخت خواهد بود .

3-2-فرزندان ونوادگان معلول وناقص العضو يامحجور

حقوق وظيفه فرزندان ونوادگان معلول ياناقص العضو ويامحجور حائز شرايط (‌بشرط ازكارافتادگي دائم )‌از تاريخ يكروز پس ازفوت برقرار مي گردد

3-پدرومادرحقوق وظيفه پدرومادر ،حائز شرايط ازتاريخ يكروز پس ازفوت برقرار مي گردد.

.....................................................................................................................................

آئين نامه اجرايي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد ....( تصويب نامه شماره 9866/ت 245 هـ مورخ 2/7/73 هيأت وزيران )

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/6/1373 بنا به پیشنهاد شماره 6906/د مورخ 25/11/1372 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، به استناد تبصره 9 قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ـ مصوب 1372 ـ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد :

ماده 14ـ در کلیه دستگاههای مشمول این آئین نامه ، حقوق وظیفه یا مستمری وراث اناث تحت تکفل شاهد که پس از اختیار شوهر مطلقه شده اند پس از تأیید وقوع طلاق و ضرورت آن توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی دوباره برقرار می شود .

ماده 15ـ وراث قانونی شهدا و مفقودان موضوع قانون چنانچه بیش از یک شهید یا مفقودالاثر داشته باشند فقط
 می توانند به انتخاب خود از یک حقوق حالت اشتغال یا وظیفه یا مستمری مورث مربوط استفاده کنند .

ماده 16ـ افراد تحت تکفل موضوع تبصره 2 عبارتند از :

الف ـ فرزندان ، نوادگان یا زوجه دایمی و مادر و پدری که در کفالت مشمولان این آئین نامه بوده اند ، همچنین نوادگانی که در کفالت ایشان بوده اند با دارا بودن شرایط زیر :

1. فرزندان و نوادگان پسر از بیست سال کمتر داشته باشند مگر اینکه به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند که در این صورت نیز حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنج سالگی قطع می شود .2. فرزندان و نوادگان دختر تا بیست سالگی به شرط نداشتن شوهر ، ولی اگر به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزش رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنج سالگی قطع می شود .

3. مادر ، به شرط نداشتن شوهر .

4. عیال دائمی ، تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد .

5. شوهر ، در صورتی که علیل و از کارافتاده و در کفالت عیال خود باشد .

6. فرزندان و نوادگان علیل ناقص العضو مشمولان این آئین نامه که قادر به انجام کار نباشند در تمام مدت عمر .

ب ـ برادر و خواهر علیل یا ناقص العضو که در کفالت مشمولان این آئین نامه بوده و قادر به انجام کار نباشند در تمام مدت عمر .

 

..........................................................................................................................................................................................

آییننامه استخدامی شهرداري تهران

به استناد ماده 58 اصلاحی قانون شهرداري و

تبصره 38 قانون اصلاحی قانون بودجه 1343 آییننامه استخدامی شهرداري تهران را در 91 ماده و- 30 تبصره به شرح پیوست تصویب نمودند.

ماده 55 - در صورتی که مستخدم بازنشسته و یا ازکارافتاده فوت شود حقوق وظیفه بازماندگان او با رعایت شرایط زیر برقرار میشود:

الف - عیال دائمی متوفی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده است و در صورتی متوفی داراي چند عیال باشد این سهم به تساوي بین آنان تقسیم خواهد شد.

ب - شوهر در صورتی که علیل و ازکارافتاده و تحت تکفل عیال متوفی خود بوده باشد.

پ - فرزندان متوفی تا پایان بیست سالگی و در صورت ادامه تحصیل در مؤسسات رسمی عالی

آموزشی تا پایان بیست و پنج سالگی (در مورد دختران مشروطبر اینکه شوهر نداشته باشند)

ت - فرزندان علیل یا ناقصالعضو مستخدم متوفی که ازکارافتاده باشند مادامالعمر.

ج - نوادگانی که پدرشان فوت شده و در کفالت مستخدم متوفی بودهاند با دارا بودن شرایط بندهاي پ و ت.

.................................................................................................................................................

مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند(پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 5/2/1352

مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری    
‌مصوب 1352.3.5 کمیسیون استخدام مجلسین 
‌فصل اول – کلیات  
‌ماده 1 - امور استخدامی کلیه شرکتهای موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری که تا این تاریخ ایجاد شده یا بعداً ایجاد شوند مشمول این‌مقررات خواهند بود مگر در موارد زیر:

 ماده 47 - در صورتی که مستخدم بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شود حقوق وظیفه بازماندگان او بر طبق شروط زیر برقرار می‌شود:
‌الف - عیال دائمی متوفی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده است.     
ب - شوهر در صورتی که علیل و ازکارافتاده و تحت کفالت عیال متوفای خود بوده باشد. 
ج - فرزندان متوفی تا پایان بیست سالگی و در صورت ادامه تحصیل در مؤسسات رسمی عالی علمی تا پایان بیست و پنج سالگی (‌در مورد‌دختران مشروط بر اینکه شوهر هم نداشته باشند).      
‌د - فرزندان علیل یا ناقص‌العضو مستخدم متوفی که ازکارافتاده باشند مادام‌العمر.        
ه - والدین مستخدم متوفی مشروط بر اینکه تحت تکفل متوفی بوده و سن پدر 60 سال تمام و سن مادر 55 سال تمام یا بیشتر باشد و یا از‌کارافتاده باشند.   
‌تبصره - مجموع حقوق وظیفه بازماندگان معادل (5).(4) حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه ازکارافتادگی مستخدم متوفی است که به تساوی بین‌بازماندگان واجد شروط تقسیم می‌شود و در صورت قطع سهم هر یک از بازماندگان سهم قطع شده به تساوی به سهم سایر بازماندگان افزوده خواهد‌شد ولی هر گاه بازمانده واجد شرط مستخدم متوفی منحصر به فرد باشد سهم او معادل نصف میزان مقرر در این تبصره خواهد بود.

...............................................................................................................................

مشمول قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران
1- مستمري بازماندگان:
1-1- طبق ماده 153 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران (مصوب 7/7/1366)، حقوق مستمري عبارت است از وجوهي كه به عائله تحت تكفل پرسنل شهيد يا متوفي برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي ارتش به طور ماهانه پرداخت مي‌گردد.
1-2- براساس ماده 164 قانون ارتش، مستمري بگيران مشمول اين قانون اين افراد هستند:
- همسر دائم در صورت عدم ازدواج مجدد و عدم اشتغال
- شوهر در صورت تأمين مخارج وي از سوي زوجه متوفي
- فرزندان ذكور غيرشاغل تا سن 20 سال تمام و در صورت اشتغال به تحصيل تا پايان آن حداكثر تا سن 25 سال تمام
- فرزندان اناث به شرط عدم ازدواج و عدم اشتغال
6- برادر محجور يا بيمار تحت كفالت متوفي و ناتوان از اداره امور خود
- برادر صغيري كه تحت كفالت متوفي بوده، تا سن 19 سال تمام و در صورت اشتغال به تحصيل تا سن 23 سال تمام به شرط عدم اشتغال
- خواهري كه تحت تكفل متوفي بوده به شرط عدم ازدواج و عدم اشتغال
- نوه‌هايي كه تحت تكفل متوفي بوده‌اند، پسران تا 19 سال تمام و در صورت اشتغال به تحصيل تا 23 سال تمام و دختران به شرط عدم ازدواج و عدم اشتغال
2-  در صورت محروميت هر يك از مستمري بگيران از دريافت حقوق مستمري، سهم وي به سهم ساير مستمري بگيران افزوده خواهد شد. (ماده 166)

...................................................................................................................................
 خانمي كه از مقرري بازنشستگي همسر مرحومش استفاده ميكند  ( تابع قانون تامین اجتماعی )آيا بواسطه ازدواج مجدد مقرري اش قطع ميشود ؟آيا قانوني در اين رابطه وجود دارد؟  ؟

با سلام بله .مواد 80 الي 83 قانون تامين اجتماعي در اين خصوص توضيحات كامل را ارائه نموده است.

بازماندگان و مستمری بگیران در قانون تامین اجتماعی

چه كسانی واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان هستند؟

- همسر متوفی تا زمانیكه مجدداً ازدواج دائم نكرده باشد .چنانچه همسران متوفی، شوهر اختیار نمایند (عقد دائم ) ، درصورت فوت شوهر دوم ، تحت شرایط خاصی ، مجدداً مستمری وی برقرار خواهد شد.
- فرزندان ذكور متوفی ، در صورتیكه سن آنان كمتر از 18سال باشد یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته یا به علت بیماری یا نقص عضو ، طبق نظر كمسیون پزشكی (موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی )قادربه كار نباشند .

- فرزندان اناث متوفی، مادام كه شغل و شوهر اختیار نكرده باشند.
- پدر ومادر متوفی، در صورتی كه تحت تكفل وی بوده وسن پدر بیش از 60 سال و سن مادر بیش از 55 سال باشد یا به تشخیص كمسیون پزشكی از كار افتاده باشندودر هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند .

برای دریافت مستمری بازماندگان چه شرایطی باید داشت؟

مستمری بازماندگان یکی از خدمات و حمایتهای سازمان تامین اجتماعی است که در صورت فوت بیمه شده یا مستمری بگیر سر پرست خانواده به   بازماندگان واجد شرایط وی ، ارایه می شود.

شرایط لازم برای دریافت مستمری بازماندگان:

در صورت فوت مستمری بگیر بازنشسته یا از کار افتاده کلی به بازماندگان واجد شرایط وی مستمری تعلق خواهد گرفت.

در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار ویا بیماری حرفه ای  ، بدون توجه به میزان سابقه پرداخت حق بیمه ،برای بازماندگان واجد شرایط وی، مستمری برقرار خواهدشد.

در صورت فوت بیمه شده براثر حادثه یا بیماری های عادی (غیر ناشی از کار) ، حمایت از بازماندگان وی تابع شرایط خاصی است.

برخی از این شرایط عبارتند از:

بیمه شده فوت شده ای که در 10 سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال را پرداخت کرده باشد ، مشروط بر آن که 90 روز حق بیمه در آخرین سال حیات او پرداخت شده باشد ، بازماندگانش مشمول دریافت مستمری می شوند .

در صورت عدم احراز شرایط فوق:

در صورتی که بیمه شده متوفی بیش از 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد ، بازماندگانش مشمول دریافت مستمری قرار می گیرند.

در صورت فوت بیمه شده ای که تاریخ فوت وی پس از 10/5/1354 (تصویب قانون تامین اجتماعی ) واقع شده و بازماندگان وی تا تاریخ 20/11/86 (تاریخ تصویب قانون اصلاح تبصره 3بند3 ماده 80 قانون تامین اجتماعی ) به هر علت از مستمری یا غرامت مقطوع فوت بهره مند نشده باشند ، چنانچه بیمه شده متوفی دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین ده تا بیست سال باشد،بازماندگان واجد شرایط وی استحقاق دریافت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه (بدون الزام به رعایت ماده 111 قانون تامین اجتماعی ) و به نسبت سهام مقرر در ماده 83 قانون ( به منظور تسهیم مبلغ مستمری میان بازماندگان واجد شرایط ) را خواهند داشت . 

چنانچه فوت بیمه شده متوفی از تاریخ 20/11/86 به بعد واقع شده باشد و دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا ده سال نزد سازمان تامین اجتماعی باشد ، بازماندگان واجد شرایط وی به ازای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت غرامت مقطوع فوت معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت را به طور یک جا وبه نسبت سهام مقرر در ماده 83 قانون تامین اجتماعی را  خواهند داشت
آیا در صورت فوت بیمه شده زن به بازماندگان اومستمری تعلق می گیرد؟

در صورت فوت زنان بیمه شده یا مستمری بگیر تحت پوشش تامین اجتماعی ، بازماندگان آنان در صورت داشتن شرایط زیر می توانند مستمری بازماندگان دریافت کنند:
- شوهر متوفی، در صورتی که تحت تکفل وی بوده وسن او از 60 سال بیشتر باشد یا طبق نظر کمسیون پزشکی از کار افتاده کلی باشد ودر هر حال از سازمان مستمری دریافت ننماید.
- فرزندان ، در صورتیکه پدر آنان در قید حیات نباشد ویا واجد شرایط فوق بوده واز مستمری دیگری استفاده نکند می توانند از مستمری بازماندگان برخوردار شوند.

- فرزندان ذکور در صورتی که سن آنان از هجده سال کمتر باشد ، یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی پزشکی مربوطه قادر به کار نباشند.

- فرزندان اناث مادام که شغل و شوهر اختیار نکرده باشند.
- پدر ومادر متوفی درصورتی که تحت تکفل او بوده وسن پدر از 60 سال وسن مادر از 55 سال بیشتر باشد یا طبق نظر کمسیون پزشکی از کار افتاده باشند.


میزان مستمری بازماندگان چگونه محاسبه می شود؟

میزان مستمری بازماندگان عبارتست از 30/1(یک سی ام ) مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر این که این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد در صد آن بیشتر نباشد . (منظور از مزد یا حقوق متوسط، جمع کل مزد یا حقوق بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت گردیده، ظرف هفتصد وبیست روز قبل از فوت تقسیم بر روزهای کاری ضربدرعدد30است )

به هر یک از بازماندگان چه سهمی از مستمری ،تعلق می گیرد؟

- سهم همسر متوفی معادل 50% کل مستمری استحقاقی است .چنانچه  بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
- سهم هر فرزند متوفی معادل 25% مستمری استحقاقی است ودر صورتی که فرزندان هم پدر و هم مادر خود را از دست داده باشند ، سهم آنان دو برابر این میزان خواهد بود .
- سهم هر یک از پدر و مادر متوفی ، معادل 20% مستمری استحقاقی خواهد بود .

چه مدارکی برای برقراری مستمری بازماندگان لازم است؟

- گواهی فوت بیمه شده یا مستمری بگیر که از سوی سازمان ثبت احوال صادر شده باشد.
- اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی و بازماندگان واجد شرایط
- اصل و تصویر عقد نامه همسر متوفی
- قیم نامه یا گواهی رشد
- گواهی تحصیلی برای فرزندان پسر بالای 18 سال
- صورتجلسه کمیسیون پزشکی در مورد ازکارافتادگی فرزندان یا پدر و مادرو یا شوهر(در صورت لزوم)
- مدارک کفالت پدرومادر
- مدارک کفالت همسر بیمه شده ( در صورتی که بیمه شده متوفی زن باشد )
- تأئید مراتب حادثه توسط واحد اجرایی طبق ضوابط ومقررات ، در صورتی که فوت بیمه شده در اثر حوادث ناشی از کارباشد
- اصل وتصویرانحصاروراثت (ارائه این مدرک درابتدای برقراری مستمری الزامی نمی باشد. اما لازم است حداکثر تا 9 ماه پس از تاریخ فوت ارائه گردد)

آیا در صورتی که ازدواج مجدد همسر بیمه شده متوفی، منجر به طلاق شود، باز هم مستمری همسر اول برقرار خواهد شد؟

خیر، تنها در صورت فوت همسر دوم، مستمری همسر اول برقرار خواهد شد.

آیا در صورت ازدواج مجدد ،مستمری بازماندگان برای همسر بیمه شده متوفی قطع می شود؟

بله، مستمری همسران بیمه شدگان متوفی پس از ازدواج مجدد دایم، قطع خواهد شد.

چرا ارائه گواهی انحصار وراثت برای برقراری مستمری بازماندگان الزامی است؟

زیرا سازمان مکلف است مستمری را به بازماندگان واجد شرایط (همسر، فرزند، پدر و مادر) اختصاص دهد. اخذ انحصار وراثت به خاطر این است که پس از طی شدن مراحل و امور اداری لازم، فرد دیگری به این موضوع، معترض نشود. در مواردی مشاهده شده که وابستگان متوفی نظیر همسر دوم، با مراجعه به شعبه درخواست دریافت مستمری نموده اند.